Menü megnyitása

Budapest XVIII. Kerületi Pedagógiai Intézet

Akkreditált Kiváló Tehetségpont
Cím:
Rövid név:
99. Tehetségpont Akkreditált - Kiváló
Azonosító:
TP 140 000 322
Alapítás dátuma:
2010. június 20.
Minősítés:
kiváló
Akkreditáció dátuma:
2014. június 9.
Központi telefonszám:
0036-1-2950877, 0036
Központi fax:
0036-1-2950877
Központi email cím:
maadadi [at] yahoo [dot] com
Honlap:
Képviselő: 
06203945052
csilla [dot] tk [at] gmail [dot] com
Kapcsolattartó: 
+36 1 295 0877
maadadi [at] yahoo [dot] com
Az összes kinyitása

Mi teszi önöket alkalmassá a Tehetségpont megalakítására?

Intézetünk mind eddigi tevékenységével, mind jövőbeni céljaival alkalmas a Tehetségpontokkal kapcsolatos elvárások teljesítésére. 1994-ben alakultunk meg, azaz immáron több mint 20 éve működünk, jelenleg 6 fő pedagógia szakértő/előadó és 2 fő technikai munkatárssal. Működésünket alapvetően a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény és 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet szabályozza. Munkánk törvényileg deklarált része a tehetséggondozás, különös tekintettel az f) és g) pontokra:

19. § (2) Pedagógiai-szakmai szolgáltatás

a) a pedagógiai értékelés,

b) a szaktanácsadás, tantárgygondozás,

c) a pedagógiai tájékoztatás,

d) a tanügy-igazgatási szolgáltatás,

e) a pedagógusok képzésének, továbbképzésének és önképzésének segítése, szervezése,

f) a tanulmányi, sport- és tehetséggondozó versenyek szervezése, összehangolása,

g) tanulótájékoztató, -tanácsadó szolgálat.

Minden éves munkatervünkben tehetségsegítő programok, tehetséggondozó versenyek szerepelnek. Munkatársaink több éves pedagógiai gyakorlattal rendelkeznek, akik osztályfőnökként, szakkörvezetőként megszerezték a szükséges tehetségsegítő gyakorlatot. Korábban kerületi munkaközösség- vezetőként/tantárgygondozóként, jelenleg több területen közoktatási szakértőként kerületi és országos versenyek létrehozásáért, szervezéséért és lebonyolításáért felelősek. 2009-ben a 99. Tehetségpont megalakulásakor ezt a már meglévő tehetséggondozási munkánkat szerettük volna kibővíteni és intenzívebbé tenni.

Munkatársaink közül 2 fő tehetséggondozási szakértő (ELTE szakvizsga), 2 főnek pedig 30 órás akkreditált tanfolyami végzettsége van ezen a területen.

A Tehetségpont tervezett hatóköre és együttműködései

Kerületünkben, a XVIII. kerületben minden általános iskolával (17 állami, 3 egyházi és 1 alapítványi általános iskola) és óvodával (20 önkormányzati és magán fenntartású) szorosan együttműködünk a tehetségek felismerésében és gondozásában. A tanév során heti rendszerességgel folynak a különböző versenyek, bemutatók, ahol erre lehetőségünk is van.

Nemcsak a művészeti tárgyaknál (ének, zene, rajz, irodalom, stb.) fontos a tehetség felismerése és gondozása, hanem a reáltantárgyaknál is. (pl. matematika, fizika, kémia, földrajz, biológia, stb.) Az országos versenyeredmények, a dobogós helyezések nagy száma bizonyítják a tehetséggondozás magas színvonalát.

További együttműködési lehetőség a kerületi tehetségek támogatásának koordinációja, közös pályázatok írása.

Kiemelten fontos a Peremvárosi Prímákkal (A TÁMOP 3.4.3 pályázaton a „Tehetséggondozás az iskolában” című projekttel nyertes konzorcium, tagjaival: Bókay Árpád Általános Iskola, Hunyadi Mátyás Gimnázium, Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Gimnázium, és Pestszentlőrinci Német Nemzetiségi Általános Iskola) való kapcsolattartás.

Együttműködési szerződésünk van a Kandó Téri Általános Iskolával, az Eötvös Loránd Általános Iskolával, a SOFI-val (Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és

Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény), valamint a Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Pedagógiai Központtal.

A „Szeretve Tanulni Egyesülettel”, mint civil szervezettel rendszeresen közös pályázataink, és kulturális programjaink (PODO - fesztivál) vannak.

Idén szorosabbra fűztük kapcsolatunkat (Együttműködési megállapodást is kötöttünk velük) a kerületi Nevelési Tanácsadóval is (pszichológiai területen együttműködés, diagnosztizálás.). Törvényi szabályozás folytán a tehetséggondozás számukra kötelezően ellátandó feladat lett, ebben kérték segítségünket. Mi is profitálunk az együttműködésből, segítségre szorulunk a tehetségdiagnosztizálás során a pszichológiai vizsgálatokkal kapcsolatosan.

Határon kívüli kapcsolatok Brezno - Besztercebánya pedagógiai szakmai szolgáltatóval és a régió intézményeivel.

A kerületi tehetséggondozás kiterjesztésének fontos eszköze a média (internet, honlap, helyi TV, helyi újság) bevonása is. Ugyancsak fontos a tehetséggondozási gyakorlatok megismertetése minél szélesebb körben, a különböző tehetséggel kapcsolatos kiadványok, könyvek kiadása révén.

A minden év őszén megrendezésre kerülő „Kerületi Pedagógiai Napok” alkalmat teremt a kapcsolatteremtésre a teljes kerület pedagógus, politikus és civil tagjaival. Az elmúlt években több tehetséggondozással kapcsolatos konferenciát szerveztünk, illetve vettünk részt ilyenen.

A kerületi szint mellett a fővárosi szinten a kerületi pedagógiai intézetekkel való együttműködés, kapcsolattartás a kiemelkedő. Különösen jó a kapcsolatunk a II. X. XIV. XX. XIX. kerületi pedagógiai intézetekkel. Az együttműködés több szinten is megmutatkozik, kezdve a kölcsönös segítségnyújtástól a közös szakmai programokig, versenyekig. Rendszeresen zsűrizünk egymás versenyein, lehetőséget adván a közvetlen tapasztalatcserére.

Országos szinten pedig nagyon fontos a különböző központi rendezvényeken való részvétel, műhelymunkák keretében a jó gyakorlatok bemutatása.

A Tehetségpont specifikus és konkrét programjai

Alapvető programjaink:

- versenyek szervezése, lebonyolítása

- tehetségazonosítási eljárások kidolgozása,

- tehetségdiagnosztizálás 3-18 éves korosztályban,

- tehetséggondozó pályázatok írása, koordinálása, kivitelezése,

- tehetséggondozó szakkörök működtetése,

- pedagógus-továbbképzések szervezése (pl. a Tehetséghídak támogatásával megvalósuló "A gondolkodás és a kreativitás fejlesztése"),

- egyéni módszertani szaktanácsadás,

- szakmai napok, konferenciák, kiállítások szervezése,

- diákpályázatok (tudományos, szépirodalmi) szerkesztése, szervezése, értékelése,

- diákalkotók kiállításainak létrehozása,

- színpadi bemutatókra felkészítés, a bemutatók szervezése,

- tehetséggondozás egyes területeihez tartozó kiadványok szerkesztése,

- tehetségkonferenciák szervezése,

- „jó gyakorlat” készítése, bemutatása workshop keretében, stb.

Tevékenységi területenként:

Óvoda:

- Továbbképzések – szakmai műhelyek, bemutatók

- Pedagógiai nap – tehetséggondozást támogató előadással

- Óvodai rajzverseny és kiállítás

- Tehetségdiagnosztizálás, tanácsadás

- A kerületi óvodás olimpia (versenyfeladatok összeállítása, szakmai tanácsadás és értékelés – zsűrizé.

- A 15 éves hagyományra épülő gyermeknapi óvodai rajzkiállítás teljes lebonyolítása és megszervezése, kiállítás megrendezése.

Alsó tagozat

A pedagógusok ismeretszerzésének folyamatos bővítése, képzésük, továbbképzésük, átképzésük biztosítása.

A tehetségfejlesztő iskolai programok segítése, tehetségműhely vezetése.

Tehetségek diagnosztizálása, diagnosztizáláshoz anyagok összeállítása , tanácsadás - vizuális kultúra

A tehetségek tanórai differenciált, adaptív oktatása.

Felső tagozat

1. Azoknak a hagyományos kerületi tehetséggondozó vetélkedőknek (Európán át vetélkedő; német szavalóverseny; angol szavalóverseny; német társalgási verseny, környezetvédelmi vetélkedő) pályázatoknak (Aranytoll szépíró, műveltségi levelezős) rendezvényeknek (zenei fesztivál, betlehemesek találkozója, német színjátszó) ismételt meghirdetése, melyre az iskolák legalább 70 % -a (min. 14 iskola) jelzi az adott év augusztusában a részvételi szándékát.

2. Azoknak a tanulmányi és tehetséggondozó versenyeknek megszervezése, melyek fővárosi továbbjutási lehetőséggel bírnak, azokban az esetekben, melyeknél az iskolák legalább 60 % -a (min. 12 iskola) jelzi az adott év augusztusában a részvételi szándékát. Ezek a következők lehetnek: matematika, informatika (3 féle) kémia, fizika, rajz, népdaléneklő, biológia, környezetismeret, földrajz, német, angol, helyesírási, szavaló, prózamondó, történelem.

3. A tehetséggondozás lehetőségei a tanórán kívül – egy bemutató foglalkozás szervezése

4. A tehetséggondozásról az osztályfőnököknek – egy előadással összekapcsolt műhelymunka

Anyagi fenntarthatóság

A fenntarthatóság biztosításának egyik nagyon fontos eszköze és lehetősége, hogy az óvodai, alsó, felső valamint a média területeket gondozó kollégák a munkatervük összeállításánál a 3 – 18 éves korosztály számára a tehetséggondozást támogató programokat tervezzenek. 2 tehetséggondozó pályázatunk is fenntartási időszakban van így számos tehetséggondozó programunk megvalósítása is a fenntarthatóságot támogatja.

A munkatervünk részét képező programokat az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet fogadja el és a KLIK ennek alapján állítja össze költségvetésünket, így az anyagi fedezete is szűkösen, de biztosított. Lehetőségeket kihasználva rendszeresen pályázatot nyújtunk be az Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc – Pestszentimre Önkormányzat innováció támogatására, melyből nagyobb szakmai tehetséggondozó programjainkat tudjuk finanszírozni.

A továbbképzések szervezésénél nagy figyelmet fordítunk a tehetséggondozást támogató képzések megvalósítására, melyeket az elmúlt időszakban pályázati keretből tudtunk megvalósítani. A jövőben figyelemmel kísérjük, az ingyenes pályázati lehetőségeket melyek a tehetséggondozás megvalósítására készíti fel a kerületi pedagógusokat.