Menü megnyitása

Biztonságpolitikai Szakkollégium (Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar)

Cím:
Rövid név:
Biztonságpolitikai Szakkollégium
Azonosító:
TP 150 004 132
Alapítás dátuma:
2012. június 26.
Minősítés:
regisztrált
Központi telefonszám:
0036-1-4329000 (29-1
Központi fax:
0036-1-4329095
Központi email cím:
kalo [dot] jozsef [at] uni-nke [dot] hu
Honlap:
Kapcsolattartó: 
0036-1-4329000 (29-194 m)
kalo [dot] jozsef [at] uni-nke [dot] hu
Az összes kinyitása

Mi teszi önöket alkalmassá a Tehetségpont megalakítására?

A Biztonságpolitikai Szakkollégiumot (BSZK) a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem hallgatói (2012. január 01-től integrálódott a Nemzeti Közszolgálati Egyetembe) hozták létre 2003 októberében azzal a célkitűzéssel, „hogy értelmiségieket neveljen a magyar nemzet szolgálatára, egy biztonságos társadalom építésére, az értelmi képzés, a szaktudás erősítése, a pszichológiai érettség, a morális és közösségi életvitel, a társadalmi érzékenység és a hazaszeretet elmélyítése révén”.

Az alapítók elképzelése szerint a Szakkollégium kiváló tere annak, hogy előadások, helyzetgyakorlatok tartásával kiegészítsék és gyakorlatiasabbá tegyék az egyetemi törzsanyagot, emellett létrehozzanak egy olyan összetartó közösséget, amely az Egyetem tehetséges, önképző és saját szakmai-emberi fejlődéséért tenni akaró hallgatóit egyesíti.

A BSZK mindig is arra törekedett, hogy – az esélyegyenlőség maximális biztosításával – az egyetem legkiválóbb, legérdeklőbb hallgatóit és más, a fenti terület iránt elkötelezett személyeket és szervezeteket összekovácsolja, fórumot biztosítson az együttgondolkodásnak és a közös munkának.

Az alapítás óta eltelt időszakban – számos nehézség ellenére – a Szakkollégium folyamatosan fejlődött, amelynek eredményeként 2007 decemberében annak tagjai önálló jogi személyiséget hoztak létre egy közhasznú egyesület (Biztonságpolitikai Szakkollégium Egyesülete) formájában. A szakmai tevékenység azóta is dinamikusan fejlődik, ezt jó példázzák hazai és nemzetközi sikereink, a tehetséges hallgatók kiemelkedő eredményei.

A BSZK csakúgy, mint más hazai szakkollégiumok, magáénak vallja a „Szakkollégiumi Chartában” lefektetett alapelveket, és 2008 novemberében – egyhangú szenátusi döntés alapján létrejött – Együttműködési Megállapodást kötött a működésének helyt adó Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemmel (ZMNE). Ez a Nemzeti Közszolgálati Egyetemmel, mint jogutóddal érvényben lévő megállapodás részletesen szabályozza a partnerek vállalásait, egyben kiváló alapul szolgál a tehetséggondozási tevékenység további kiszélesítéséhez. Egyik leglényegesebb pontja az a vállalás, amelyben az intézmény a 2009/10-es tanévtől folyamatosan, meghatározott számú, egymás mellett elhelyezkedő férőhelyet biztosít a szakkollégisták számára, így teljesült az egyik legfontosabb korábbi célkitűzésünk: az öntevékeny hallgatók tehetséggondozásban és önképzésben való részvétele az együttlakás és a mindennapi közösségi élet révén.

A Tehetségpont tervezett hatóköre és együttműködései

Az önképzés és a szakkollégisták szakmai-emberi fejlődése a védelmi szektorban egyedülálló és a felsőoktatásban is különlegesnek mondható helyzetünkből adódóan igen színes környezetben zajlik. A Magyar Honvédség csapatainak közelsége, a Honvédelmi Minisztérium és a rendvédelmi szervek tagjaival, vezetésével kialakított kapcsolatrendszer, a gyakorlatias programok lehetőségei, vagy akár a világpolitika, a nemzeti és nemzetközi biztonság felé forduló széles látókör mind olyan „érdekességet és lehetőséget” jelentenek, amelyek tettekre serkentenek, és különleges élményekkel gazdagítanak minket.

Jóllehet a Biztonságpolitikai Szakkollégium tagjai alapvetően a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Karához kötődnek, mégis már 2010-ben szabályzóinkkal összhangban lehetőséget kaptak más felsőoktatási intézmények hallgatói is, hogy részt vegyenek a felvételi eljárásban. Ennek eredményeképpen ma már a Budapesti Corvinus Egyetem és az International Business School hallgatói között is találhatók volt BSZK-sok, erősítve szakkollégiumunk kapcsolatrendszerét és a szakmai tevékenység interdiszciplináris jellegét.

A BSZK mára a szakkollégiumok csoportjának ismert tagja lett, tagjai részt vettek a szakkollégistáknak szánt Eötvös-, és Bolyai Konferencián, kapcsolatot kezdeményeztek más, már hosszú évek óta működő hasonló szervezetekkel is (például: Rajk László Szakkollégium, Eötvös József Collegium, Jánossy Ferenc Szakkollégium, Óriás Nándor Szakkollégium), és a „szakkollégiumi mozgalomban” (Interkoll találkozók, szakkollégiumok nyári találkozója (NYATA), www.szakkoli.hu honlap) is képviseltetjük magunkat, és igyekszünk a közös célkitűzések megvalósításához, a tapasztalatcseréhez hozzájárulni. Mindez azt is bizonyítja, hogy a Biztonságpolitikai Szakkollégium híre más egyetemekre is eljutott, és azok hallgatói vonzónak találják az általunk kínált lehetőségeket.

Emellett kiváló kapcsolatokat ápol a szervezet a Magyar Hadtudományi Társasággal, a ZMNE Stratégiai Védelmi Kutatóintézettel, a Régiók Szövetségével, a Katasztrófavédelmi Tudományos Egyesülettel, a TIT Hadtudományi és Biztonságpolitikai Közhasznú Egyesülettel, a Thészeusz Alapítvánnyal, a Corvinus Egyetemem működő Gyakorlati Diplomácia Társaságával és a Magyar Ifjúsági Atlanti Tanáccsal.

Nem mellékes, hogy a Szakkollégium a Tudományos Diákköri Konferenciákon „Ex scientia praesidium patriae” elnevezésű különdíjat ajánl fel, melyet mindig a legjobban szereplő szakkollégista nyer el. A latin kifejezés a Szakkollégium jelmondata, ami magyarul annyit tesz: „Tudásból a Haza védelme”.

A BSZK természetesen a nemzetközi kapcsolatok ápolására is egyre nagyobb hangsúlyt fektet, így rendszeresen vendégül lát külföldi szakembereket és az NKE HHK-n tanuló külföldi hallgatókat. Emellett jelentős eredménynek tekintjük, hogy a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen 2008-ban indult ERASMUS program első 3 hallgatója között egy szakkollégista is helyet kapott, aki a Zólyomi Műszaki Egyetemen (Szlovákia) tanult. A szakkollégisták azóta is állandó résztvevő a fenti mobilitási programnak.

A Tehetségpont specifikus és konkrét programjai

A Biztonságpolitikai Szakkollégium szakmai tevékenységének alapja a tehetséggondozást személyre szabottá tevő szakszemináriumi kurzusrendszer, amely mellett tagjai számára előadásokat, látogatásokat, konferenciákat és más programokat is szervez, így a tudományos tevékenység, a kutatás, a nevelés és oktatás, a képesség- és kompetenciafejlesztés, az ismeretterjesztés, a kulturális tevékenység területein országos szintű, közhasznú tevékenységet is végez.

A Szakkollégium a biztonságpolitika mellett a védelmi-igazgatás és a katasztrófavédelem szakterületeit is kiemelt tevékenységi körének tekinti, hisz egyrészt egyik sem létezhet a másik nélkül, másrészt ily módon hidat képez az említett területek hallgatói között az Egyetemen. Igyekszünk megragadni minden lehetőséget, amelyet a tisztjelölt és civil hallgatók közös kampuszon folyó képzése nyújt számunkra, hogy ezáltal is erősítsük az együttműködést és megalapozzuk a sikeres munkát döntéshozókként és végrehajtókként egyaránt.

2009-ben a Magyar Akkreditációs Bizottság a ZMNE-ről készített akkreditációs jelentése alapján a BSZK-ról a következőket fogalmazta meg: „A Biztonságpolitikai Szakkollégium 2003-ban egy alulról jövő kezdeményezés eredményeképpen alakult ki a civil és a katonai értelmiség nevelése céljából. 2007-ben önálló jogi személlyé vált, és egyesített formában működik. Dr. Szenes Zoltán vezérezredes biztosítja a szakmai felügyeletet. Programok, kurzusok, vendégelőadók meghívásával igényes szakmai munkát folytatnak, amely példaértékűnek minősíthető a hazai felsőoktatásban. Az egyetemi oktatás törzsanyagát előadásokkal, helyzetgyakorlatokkal egészítik ki, hogy azt gyakorlatiasabbá tegyék. A Szakkollégium az egyetem legjobb hallgatóira építve jelentős TDK tevékenységet is katalizál.”

A Biztonságpolitikai Szakkollégium széles körű szakmai tevékenységet folytat, amely az alábbiakat öleli fel:

- oktatás (készségfejlesztő kurzus, szakmai kurzusok, előadások, válságkezelési szituációs gyakorlatok);

- kutatás mentorálása (szakmai konferenciák, intézményi és nemzetközi tudományos diákköri tevékenység, tanulmányút, látogatások);

- publikációs tevékenység (www.bszk.hu, www.biztonsagpolitika.hu – Biztonságpolitika Portál, a Szakkollégium tagjainak publikációi külső orgánumokban: Nemzet és Biztonság – Biztonságpolitikai Szemle, Társadalom és Honvédelem, Hadtudományi Szemle);

- szakmai networking (Biztonságpolitikai Szakestek, szakmai együttműködési megállapodások hazai és nemzetközi szervezetekkel);

- online integrált ügyviteli és kommunikációs felület fenntartása és működtetése (www.bszk.hu);

- a biztonsagpolitika.hu – Biztonságpolitika Portál fenntartása és továbbfejlesztése (új külső megjelenés és struktúra, szerkesztőfelület, blog);

- műhelyrendszer működtetése.

Fontosak továbbá szakmai kötődésű látogatások, melyek a „learning by experience” módszer alkalmazásával gyakorlati tapasztalatokon keresztül biztosítanak többletinformációt és motivációt a hallgatóknak, hasonlóan színes múltra tekintenek vissza. Néhány példát kiemelve az elmúlt évekből: jártunk az Összhaderőnemi Hadműveleti Központban; az MH Hadikikötőben tűzoltási nagygyakorlatot tekinthettünk meg; a Currus Rt.-nél megnéztük az Iraknak átadott T-72 harckocsikat; az MH 59. Szentgyörgyi Dezső Repülőbázison pedig a frissen érkezett JAS-39 Gripen repülőgépeket; látogatást tettünk a Civil-Katonai Együttműködési és Lélektani Műveleti Központban, részt vettünk a „Bevetési Irány” elnevezésű hadgyakorlatokon.

A BSZK fontos szerepet vállalt korábban a ZMNE és jelenleg az NKE HHK kulturális, társadalmi életének felpezsdítésében is. Ennek egyik legjobb példája az ún. „Biztonságpolitikai Szakest(ély)” lebonyolítása. Ez 2007 óta minden évben megrendezésre kerül, amelyet hagyományteremtő szándékkal szervezett meg a BSZK tagsága, és a szakmai kapcsolatteremtés és –ápolás kiemelkedő sikerű rendezvényévé vált.

Anyagi fenntarthatóság

Azt követően, hogy az Oktatási és Kulturális Minisztérium által a „Felsőoktatásban működő társadalmi szervezetek 2008. évi költségvetési támogatása” című pályázatán elnyert támogatás keretéből létrehoztuk www.bszk.hu honlapot, mely a Biztonságpolitikai Szakkollégium Egyesületének saját, hivatalos honlapja, azt az elmúlt évben is folyamatosan használtuk kommunikációs és adminisztratív feladatokra egyaránt. Ennek megfelelően a honlapon elérhető a szakkollégium valamennyi alapdokumentuma és a működéséhez kapcsolódó legfontosabb tájékoztató dokumentáció, vagy akár a szakmai kurzusok tematikái is.

2010-ben az Oktatási és Kulturális Minisztérium által szakkollégiumok támogatására kiírt pályázatán elnyert forrásból a BSZK által működtetett másik – szakmai tematikájú – honlap jelentős fejlesztését valósítottuk meg. A Magyarországon egyedüliként tematikusan a nemzeti, nemzetközi biztonság kérdéseivel foglalkozó ww.biztonsagpolitika.hu – Biztonságpolitika Portál már évek óta a szakkollégisták, a fiatal értelmiségiek szakmai publikációs felülete, ahol magas színvonalú önálló cikkeikkel jelenhetnek meg. A honlap teljes belső struktúrája és külső megjelenése átalakításra és modernizálásra került: többek között új belső szerkesztő felületet, interaktív funkciókat alakítottunk ki, amelyek fokozatosan a felhasználóknak minden tekintetben széleskörű lehetőségeket felkínáló portállá, szakmai tekintetben pedig információs és szakértői referencia ponttá válást szolgálják. Tartalmi megközelítésben a korábban ismertetett műhelyrendszerhez szorosan kapcsolódó rovatokat alakítottunk ki, amelyek előre vetítik a szakmai együttműködések bővítésének terveit is.

A Biztonságpolitikai Szakkollégium tárgyi működéseit részben az NKE HHK, részben pedig a Biztonságpolitikai Szakkollégium Egyesülete biztosítja, pályázatok és a civil szervezetek számára adható 1%-ok révén. Egy 2008-ban elnyert pályázati támogatás révén vásárolt technikai eszközök (1 db notebook, 1db multi-funkciós készülék, 1 db fényképezőgép, 1 db projektor) segítségével a napi szintű adminisztráció és az előadások megtartásának feltételei biztosítottak.

2011-ben a még a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem által elnyert „Kockázatok és válaszok a tehetséggondozásban (TÁMOP 4.2.2./B-10/1)” pályázat keretén belül a Szakkollégium mintegy 16 millió forintnyi támogatásban részesül, amelynek felhasználása a 2011. november-2013. november közötti időszakban valósul meg. Ebből az összegből korábban beindított „hagyományos” programok finanszírozását, infrastrukturális fejlesztéseket és új elképzeléseket tudunk megvalósítani a tehetséggondozás céljának és követelményének messzemenő figyelembevételével.

Korábbi pályázati tevékenységünket a jövőben is fent fogjuk tartani a tehetségpont működtetésének elméleti és gyakorlati feladataival kibővítve.

Pedagógiai és pszichológiai szakmai alapok és háttér

A Biztonságpolitikai Szakkollégium tevékenységének egyik központi eleme annak biztosítása, hogy tevékenységébe a lehető legszorosabb módon – a szervezeti autonómia messzemenő tiszteletben tartása mellett – bevonja a kapcsolódó tanszékek oktatóit és kutatóit és a korábban végzett szakkollégistákat.

Különösen szerencsésnek mondható a BSZK abból a szempontból is, hogy az NKE Hadtudományi és Honvédtisztképző Kara rendelkezik mindazon szociológiai és pszichológiai képességekkel (lásd tanszékek, speciális felkészültségű oktatók), amelyek ki- és felhasználása természetes a szakkollégium és az intézmény számára is.

Nagyon fontos elemként ki kell emelnünk a szervezet Szervezeti és Működési Szabályzatában rögzített „szakmai felügyelő” tisztségét és szerepét, amelynek lényege:

„A szakmai felügyelői tisztséget a Közgyűlés azzal a céllal hozza létre, hogy a Szakkollégium szakmai tevékenysége minden területen megfelelő, átlátható és tervezhető legyen. Szakmai felügyelő a Szakkollégium tiszteletbeli tagja lehet, aki megalapozott szaktudása és széleskörű szakmai tapasztalata által segíti, hogy a Szakkollégium felépítse és működtesse kurzusrendszerét, amely az oktatási tevékenységi terület alapja. A szakmai felügyelő tisztségére az Elnökség a Közgyűlés jóváhagyásával olyan személyt kér fel, aki személyében és tevékenységében is közeli kapcsolatban áll a tagokkal.

Ezért a Szakkollégium törekszik arra, hogy a Szakmai felügyelő személye a Biztonság- és Védelempolitika Tanszék munkatársa legyen, ugyanis ez által is hangsúlyozni kívánja a szoros és megalapozott együttműködés jelentőségét.

Megbízatása egy évre szól, az egy év lejárta után az Elnökség dönt az újabb felkérésről. Annak érdekében, hogy a szakmai tevékenység folytonossága biztosítva legyen, a szakmai felügyelő tisztségről minden évben a Szakkollégium decemberi közgyűlésén születik döntés, míg a tisztújításra – így a szakmai-tudományos alelnök

személyére vonatkozó döntésre –, amennyiben más eljárást indokoló körülmény nem merül fel, a májusi közgyűlésen kerül sor.

Feladata a kurzusrendszer kiépítésének felügyelete, a kurzusrendszer működésének ellenőrzése és a Szakkollégium szakmai tevékenységének véleményezése. Ennek érdekében a Szakkollégium Elnökségének ki kell kérnie a szakmai felügyelő véleményét a Szakkollégium tudományos tevékenységének szervezése és végrehajtása során.”

A szakkollégium tevékenységét az alábbi személyek támogatják:

- Dr. Szenes Zoltán ny. vezérezredes, volt vezérkari főnök, az NKE HHK oktatója, a védelempolitikai és katonapolitikai kérdések szakértője, külkapcsolatok építése, belső támogatása

- Dr. Forgács Balázs főhadnagy, az NKE HHK oktatója, a hadikultúrák és a katonai stratégia szakértője, kurzusok tartása, szervezése, mentorálás

- Bakos Klára, az NKE Központi Könytár igazgatója, készségfejlesztés a könyvtárhasználat és a forráskutatás tekintetében

- Dr. Resperger István ezredes, a Vezérkari Tanfolyam volt parancsnoka, a válságkezelés szakértője, gyakorlatok szervezése

- Németh Bence okl. biztonság- és védelempolitikai szakértő, senior tag, a Honvédelmi Minisztérium munkatársa, szakmai és személyes motiváció, kurzusok megtartása

- Popgeorgijev Kristóf, senior tag, a Honvédelmi Minisztérium munkatársa, motivációs tréningek, szakmai látogatások megszervezése

- Papp Ferenc ezredes, Papp Ferenc ezredes, a HM Parlamenti Államtitkárság Társadalmi Kapcsolatok Iroda (HM PÁT TKI) irodavezetője, szakmai tanácsadás, motiváció

Eredményesség és hatékonyság

Nagyon fontosnak tartjuk a szakkollégiumi tehetséggondozás lehetőségeinek megismertetését már az egyetemre való belépés pillanatában. Ennek érdekében már a Gólyatáborában zajlott, ahol az egyetemre frissen felvett hallgatók számára az elnökség tagjai bemutatták a Szakkollégium tevékenységét és felvételi követelményrendszerét.

Az első évesek érdeklődésének minél előbbi felkeltése azért is volt létfontosságú, mert a tagjelölteknek viszonylag korán, november közepéig kellett jelentkezniük a BSZK közel fél éves felvételi folyamatára. A korai tájékoztatás – amelyet az egyetem hirdetőfelületein elhelyezett plakátok és a szeptember 30-án megtartott második nyilvános bemutatkozó előadás is elősegítenek – alapvető szerepe az, hogy a potenciális tagjelöltek az őszi programok segítségével betekintést nyerhessenek a BSZK-ban folyó munkába, megismerhessék a szakkollégium tagjait és közösségét, és saját tapasztalataik alapján dönthessenek arról, hogy kívánnak-e ehhez a szakmai műhelyhez tartozni.

A BSZK felvételi folyamata a Szervezeti és Működési szabályzat vonatkozó pontjai alapján:

1. Minden év november 15-ig van lehetőség a jelentkezési lap kitöltésére és beküldésére. A november 15-e után beérkező jelentkezési lapokat az Elnökség már csak a következő évi felvételi eljárás keretében tudja figyelembe venni.

2. A felvételi előtt a felvételiztetők – előzetes felvételi eljárás keretében – lehetőséget biztosítanak a jelentkezők megismerésére. Ennek érdekében az Elnökség a jelentkezőkkel közös rendezvényeket szervez, ahol a jelentkezők számára a részvétel ajánlott. (pl.: Biztonságpolitikai Szakest, éves decemberi Közgyűlés, látogatások, előadások, stb.)

3. Az Elnökség február-március folyamán kijelöli az áprilisi felvételi pontos időpontját, melyről tájékoztatja a jelentkezőket.

4. Minden év áprilisában az Elnökség megtartja a felvételit, mely két elkülönülő részre oszlik:

a.) írásbeli: az írásbeli elemen belül a tagjelölteknek egy elsősorban biztonságpolitikai és védelmi igazgatási témaköröket magában foglaló tesztet kell kitölteniük, valamint 3 esszékérdésre kell választ adniuk.

b.) szóbeli: kötetlen felvételi elbeszélgetés elsősorban a tagjelölt korábbi tanulmányairól, eredményeiről; aktuális tanulmányi, szakmai és tudományos tevékenységéről; valamint jövőbeni elképzeléseiről, terveiről.

5. A felvételi folyamat végleges eredményébe, az előzetes felvételi eljárás alatt nyújtott teljesítmény és a felvételin elért eredményen túl beszámításra kerül az előző félév indexben szereplő átlaga, valamint a jelentkező nyelvismerete is.

6. A végleges eredmény alapján az Elnökség az éves májusi Közgyűlés elé terjeszti ajánlását. Az ajánlás alapján a Közgyűlés dönt a felvehető személyekről.

7. A felvételt nyert személy a Közgyűlés döntésétől kezdve a BSZK tagja, így élhet a BSZK tagjai számára biztosított valamennyi joggal és lehetőséggel, valamint vonatkoznak rá a tagokkal szemben megfogalmazott kötelezettségek.

8. A frissen felvételt nyertek számára a Szakkollégium minden év szeptember második hétvégéjén ’Bevonó Tábort’ tart.

A felvételizők a felvételi folyamat alatt mentorokat kapnak, akik jellemzően a korábban felvettek közül kerülnek ki. Ők azon túl, hogy megismerik a jelentkezőket, a taggá válás után is további segítséget nyújtanak. Nagyon fontos az, hogy lehető legobjektívabb méréssel tudjuk meghatározni a tagok teljesítményét (például részvétel, publikációk száma), így elősegítve és garantálva a magas szintű minőségi követelményeket. A tagok visszajelzése is rendkívül fontos a menedzsment és a szervezetfejlesztés vonatkozásában.

Munkastílus

A szakkollégiumok létüknél, működésüknél fogva „alulról szerveződnek”, így ez már önmagában véve is meghatározó a kreatív megoldások és legfőképpen az autonóm működés szempontjából. Fontos elv az is, hogy csak annyi hivatalos vezető és irányító szerv létezzen a szervezet életében, amely a valóban hatékony működéshez elengedhetetlen.

A személyes és civil jelleg a következő formákban valósulnak meg:

1. Mentor-rendszer: ez a rendszer szolgálja a szervezeten belüli támogatást és informális kapcsolatokat, amelyek folyamatos visszajelzést biztosítanak a működésről.

2. Kreativitás: a szakkollégiumi feladatok megoldásában kiemelkedő jelentőséggel bír a kreativitás az innováció. A szervezet folyamatosan keresi annak módját, hogy eljárásait, folyamatait hogy újíthatja meg annak érdekében, hogy növelje hatékonyságát.

3. „Ez nem vállalat” elvrendszere: már a kezdetektől nagyon fontos volt annak felismerése és alkalmazása, hogy a szakkollégium valódi közösség legyen, ahol mindenki jól érzi magát. Ennek megfelelően igyekszünk elkerülni a túlzott profizmust és a folyamatos teljesítési kényszert. Ennek legmegfelelőbb módszere a vidám, laza társaság, amely egyúttal túlmutat a napi szintű hivatalos kapcsolattartási formákon és összetartó közösséget hoz létre.

4. Szabad véleményalkotás és határozott véleményformálás: a szakkollégium tagjai szabadon formálhatnak véleményt bármilyen kérdésben, bárki felé. Egyúttal fontos a szakkollégium „testületi” véleményének becsatornázása a vonatkozó szak képzésébe, illetve az intézmény irányába.