Akadálymentes verzió
Menü megnyitása

Új lehetőség a tehetséges fiataloknak – új szerep a tehetségfejlesztő szakemberek számára

2017. február 22.

Interjú Polonkai Máriával, a Tehetségek Magyarországa programnak a Matehetsz részéről történő megvalósítása szakmai vezetőjével a tutorprogramról, a tutor szerepéről

A Tehetségek Magyarországa uniós támogatású projektben új elem, amely a Matehetsz egyik legfontosabb hozzájárulása: a tutorprogram.

A tutorprogram nem szakmai előzmények nélküli. A Magyar Géniusz Programban hálózatokat (tehetségpontok, tehetségtanácsok) alakítottunk ki esélyteremtő céllal és annak érdekében, hogy a kidolgozott programok kifejtsék transzferhatásukat a köznevelésre. Nagy előrelépést jelentett, ami a Tehetséghidak program idejére esik, a 2011. évi. CXC. köznevelési törvény elfogadása, melyben számos helyen megjelenik a tehetség kifejezés, maga a definíció is, és rögzíti, hogy a tehetséggondozás a köznevelés feladata is. A hálózatosodás mellett külön figyelmet fordítottunk az egyéni és csoportos fejlesztésre. Az egyéni fejlesztésben megjelent a mentorprogram, a mentális és a társas támogatás, valamint a tehetség- és pályatanácsadás. A csoportos fejlesztésre saját programot dolgoztunk ki, melyek a gazdagító programok. 2015-ben a Tehetségek Magyarországa uniós program (EFOP 3.2.1) tervezésekor döntöttünk arról, hogy továbbra is kínálunk csoportos fejlesztést, tekintettel a belépett új és a leendő tehetségpontokra és tehetségtanácsokra, amelyek tanulják a tehetségfejlesztést. Ez a köznevelésben az óvodás kortól a 25. életévig von be tehetségeket, illetve tehetségígéreteket. Emellett kiemelt szerepet kap az új programban az egyéni fejlesztés. Ennek keretében megállapítjuk, hogy az egyes területeken ki milyen képesség szinten áll. Ezt követi a képesség- és készségfejlesztés, támogatás, a mentorálás és egy tutoráltakat támogató program révén, a segítő, támogató rendszer, a tutorrendszer.

Tehát hálózatok feszülnek egymáson: a tehetségpontok és a tehetségtanácsok hálózata, a mentorhálózat, szakszolgálati tehetséggondozó koordinátorok hálózata, köznevelési és felsőoktatási intézményi kapcsolatok, civil szervezetek együttműködése, kortárscsoportok, POK feladatok és programok, a Minősített Tehetséggondozó Műhelyek hálózata és az utolsó elem, ami hiányzik a tehetségtámogatás arzenáljából, az a tutorhálózat, ami zászlóshajója a Tehetségek Magyarországa programnak.

Eddig mentorok dolgoztak a tehetséges fiatalokkal. Mit jelentett ez a munka?

A mentor egy tehetséggel vagy tehetségígérettel foglalkozik, és az a szerepe, hogy érdeklődésével, hivatásával vagy szakmájával kielégítse a mentoráltat, nevelje, fejlessze személyiségtulajdonságaiban, és felvértezze mindazokkal a tulajdonságokkal, amik a további önálló fejlődéséhez, önmaga fejlesztéséhez szükségesek, és afelé a terület felé segítse, ahol a tehetsége maximálisan fejlődhet. A mentor nagy szakértelemmel rendelkezik, nagyon empatikus, szakterületének kiemelkedő képviselője, kiemelkedő készség- és képességfejlesztő, motivál, de a hangsúly a mentorált és a mentor közti szakmai és egyéb tulajdonságok fejlesztésén van.

Egy gyereknek több mentora is lehet. Lehet iskolán belül és kívül, egy kutatóintézetben, vagy egy művészember, egy kiváló mesterember vagy más hivatással, szaktudással rendelkező szakember.

Miben különbözik ettől a tutori szerep?

A tutor egészen más szerep. A tutor elkötelezett tehetségsegítő, támogató. A tutor nagyon sok információ birtokába kerül. Sok mindent tud a fiatalról, és ismeri az erősségeit és a gyengeségeit. Ez azért jó, mert nemcsak a fiatal erősségeit kell fejleszteni, hanem előre kell lépni azokon a területeken is, ahol a fiatal gyengébbnek mutatkozik, különben a gyengeségek az erősségek fejlesztésében is visszahúzó erőt jelenthetnek. A tutor segíti a tutoráltat az egyéni fejlesztési tervek megvalósításában. A tutor tisztában lesz a más szakemberek által folytatott fejlesztések céljaival. Ismeri a tutorált intézményét, tanárait, osztályfőnökét és a családját. Ez utóbbit szeretném kiemelni, mert a család bevonása a tutorrendszerbe elengedhetetlen, rendkívüli hatással van a tutorált hatékony előmenetelére. A tutor vagy pedagógus, vagy pszichológus, vagy más szakember, aki már maga tehetséggondozással foglalkozott, bizonyos tehetségterületeken már fejlesztett fiatalokat. A tutor minden olyan tulajdonsággal rendelkezik, amivel 8-10 hozzá rendelt tehetséges fiatalt segíteni tudja azon az egyéni fejlődési úton, ami nem egy irányba viszi őket, hanem kinyitja a világot, szolgáltatásként nyújtja számukra a sokféle tapasztalatszerzés lehetőségét, olyan tevékenységben való részvételt, ami alapján határozott irányokat vehet az érdeklődésük, illetve abban segíti őket, ami számukra a legkedvezőbbnek mutatkozik. Ez nem zárja ki, hogy vannak olyan kialakult területek, amelyek alapján a tutor mentorhoz irányítja a gyereket, fiatalt. A tutor tisztában van a Matehetsz által kínált programok mellett más hazai programokkal és olyan lehetőségekkel, ahol a tehetség megismerkedhet különböző tevékenységekkel. A tutornak mindehhez jó szervező-, kommunikációs és problémamegoldó képességgel kell rendelkeznie.

A mentor és a tutor között tehát az a döntő különbség, hogy a tutor nem konkrétan fejleszti a fiatal képességeit, hanem a lehetőségeket kínálja fel a tehetségígéret, a tehetség számára, mert ő van e lehetőségek ismeretének birtokában. A tutorok népes tábort alkotnak, behálózzák majd az egész országot, kapcsolatuk révén a lehetőségek még gazdagabb tárházát képesek felkínálni a támogatásukkal, a segítő, motiváló tevékenységükkel, a tutoráltaknak az előrehaladásban, képességeik kialakításában.

Mi kellett ahhoz, hogy egy tehetségsegítő szakember tutorrá váljon a programban?

Felhívást hirdettünk, és a jelentkezésekből kiderült a tehetségsegítő szakember előélete, előképzettsége, az, hogy mivel foglalkozott eddig, és elkötelezett-e erre a feladatra. A szakmai előképzettségüktől függetlenül egy on-line tesztet kellett kitölteniük, ami kimondottan a szakmai ismereteikre vonatkozott. Természetesen felkészülhettek a szakirodalomból, előre megkapták, hogy milyen témaköröket ölel fel a teszt. Ennek eredményeként már láttuk, ki milyen attitűddel, felkészültséggel rendelkezik a különböző tevékenységelemeket illetően. A harmadik egy nagyon újszerű, szokatlan válogatási technika volt, amely az Assisment Center (AC) Értékelő Központ humáerőforrás-kiválasztási módszerének pedagógusokra, pszichológusokra és tehetségsegítő szakemberekre adaptált változata. Ezzel a pályázó tutorjelölt kompetenciáit vizsgáltuk, és e három eredmény alapján válogattuk ki azt a közel 50 szakembert, akik – egy 30 órás akkreditált tanfolyam elvégzése után – elkezdik a tutorálást. A felkészítésen a tutorjelöltek megismerkedtek a hazai tehetséggondozás minden szintjével és rétegével, a tutorálás során felmerülő csoportképző, kommunikációs, konfliktuskezelő szempontokkal és az egyéni fejlesztési tervek készítésével. Meg kell jegyeznem, az egyéni fejlesztési terveket nem a tutor készíti a fiatallal, hanem az a szakember, aki a fiatallal valamilyen konkrét fejlesztő tevékenységet végez. Most tartunk abban a fázisban, hogy az egyelőre hat megyében – kísérleti (pilot) program keretében – meghirdetett felhívás alapján a tutorokat és a tutoráltakat egymáshoz rendeltük, korosztály, érdeklődés stb. alapján, amennyiben a Matehetsz munkatársainak volt erre lehetőségük, és most tutor és a tutoráltak megkezdik a közös munkájukat.

Hogy került sor a tutoráltak kiválasztására?

A tutoráltak most kétféle csoportból kerültek ki. Először megkérdeztük azokat a Templeton Programba történő beválogatáskor kiváló teljesítményt nyújtó 10-17 éves fiatalokat, akik nem kerültek be a Junior Templeton Fellow-k csoportjába, hogy szeretnének-e segítséget, támogatást kapni a készségeik, képességeik kibontakozásához. A közel 500 fő tutorált egyik részét ezek a fiatalok adják.

Ezen túl ajánlással kerültek a 10-17 éves fiatalok 6 megyéből a tutoráltak közé. A fiatal a jelentkezésekor leírta a motivációit, mellékelt egy ajánlást a pedagógusától, mesterétől stb., hogy ő tehetségígéret, a támogatás nagy segítségére lehet a fejlődésben. A tutor a tutorált motivációjának, ajánlásának áttekintése után, minden tutoráltjával elbeszélget. Ha kiskorú, természetesen elkíséri őt a szülő erre a beszélgetésre, a tutor megismerkedik a szülővel is. A szülő is elmondhatja, hogy a családnak, a gyereknek milyen elképzelései vannak a tutorált jövőjét tekintve. A tutor készít egy emlékeztetőt arról, hogy milyen a fiatal, és mit szeretne. Ebben lehetnek irreális elképzelések is, de a tutor elmondja, hogy mit tud a Matehetsz ebben programban kínálni a tutoráltnak a fejlesztésére, melyből a tutorált – adott feltételek fennállása esetén és a rendelkezésre álló keretek között – a számára felkínált repertoárból választhat. A tutor kínálhat csoportos foglalkozást, fejlesztő programokat, nyári tábort, versenyfelkészítő foglalkozást, tehetség- és pályatanácsadást pszichológus részvételével, belföldi és külföldi tanulmányutakat és ösztöndíj-támogatást olyan eszközök, tanfolyamok, programok megvételére, amelyet nem a Matehetsz nyújt.

Egy 10 hónapos tutorprogram során 4-5 csoportfoglalkozás is lesz a tutorhoz tartozó tutoráltakkal. Itt megismerik egymást, egymás hobbiját, érdeklődését, bemutatják egymásnak a produktumaikat, egymásnak saját tapasztalataik alapján tanácsokat adnak, hogy egyik vagy másik mit és hogyan csinált, hová ment, mit tanult, hogy tanult, mit olvasott. Hívhatnak Templeton Programban részt vett fiatalt beszélgetésre, már munkába állt fiatalembereket, hogy elmondják, ők milyen életutat jártak be eddig, milyen tapasztalatokat gyűjtöttek, kik és mik voltak rájuk nagy hatással.

A 10 hónapos program alatt, amely március elejétől december végéig tart, a tutorokrendszeresen visszajeleznek a szülőknek, a tanároknak, szakembereknek, a fiatalok előrehaladásáról, egyéni fejlődésükről, érdeklődésük, motivumaik változásairól. A program egy csoportmegbeszéléssel zárul, ahol a tutorált véleményt formál a programokról, visszajelzéseket ad és megfogalmazza, illetve együtt megfogalmazzák a továbbhaladás lehetséges útjait.

Az a hipotézisünk, hogy a tutorprogram egyik legfontosabb eredménye a fejlődés útjának megtalálása, a másik a tanuló, fiatal kapcsolatrendszerének alakulása, az ezen keresztül megnyíló szemléletformálás az együttműködés lehetőségeivel.  Nem biztos, hogy a 10 hónapos tutorprogram befejeztével mindenkinek a kezét elengedjük, a tutorált kapcsolatban maradhat a tutorával, a Matehetszcel, és a későbbiekben is bekapcsolódhat annaka programjaiba.

Hosszú évek óta részt vesz tehetségsegítő programok fejlesztésében, szakmai irányításában, látja a folyamatokat, az elért eredményeket? Hogyan értékeli a megtett utat? Melyek a legfontosabb tapasztalatok, tanulságok?

Több évtizede foglalkozom tehetséggondozással. Talán szerencse, hogy már pályám elején találkoztam egy tehetséges fiatalemberrel, akkor szereztem tapasztalatot arról, hogy egy tehetséges fiatal mennyire más, mint a többi, mennyire mások az igényei, a képességei, az érdeklődése, mennyire elkötelezett, motivált, mennyire másként, gyorsabban és eredményesebben tanul, fejlődik, ér el eredményeket. Később az Arany János Tehetséggondozó Program egyéni fejlesztésre és hátrányos helyzetű tanulók problémáinak megoldására kerestem a választ másokkal együtt, és ez a programfejlesztés szintén meghatározó volt a tehetséggondozó folyamatok kialakításában. Úgy gondolom, hogy kapcsolódik ez ahhoz is, hogy én tantervfejlesztéssel foglalkoztam, amikor az egyetemen tanítottam, amiből sokat profitáltam a tehetséggondozó programok megalkotása során. Ebből jött a gazdagító programok készítésének metodikája és disszeminálása a Tehetséghidak programban. Részt vettem kezdetektől a Magyar Géniusz Programban, a Tehetséghidakban és most a Tehetségek Magyarországa Programban mint szakmai vezető.  És adódott, hogy a tutor szerepet a pedagógusok számára kimunkáljuk, és a tehetséggondozás számára színesítsük azt a tevékenységspektrumot, ami hozzájárul a tutoráltak képességeinek fejlesztéséhez. El kell azért mondanom, és meg is szeretném köszönni Dr. Molnár Károlyné főiskolai tanárnak, egykori osztálytanítómnak, hogy amikor az ezredforduló után létrehozta Szombathelyen a Tudor Műhelyt, beavatott a folyamatba, megismerhettem milyen egy elkötelezett tutor, hogyan vette körbe magát a tutoráltakkal, hogyan segítette őket a fejlődésükben, és egy nagyon keveset segíthettem is neki abban, hogy az ország másik városában is létrehozhassák a tutorálást.  Megmutatta nekem azt, hogy milyen eredményekre képes egyetlen elkötelezett pedagógus, milyen sokat tud segíteni egy érdeklődő fiatalnak, vagy hogyan lehet motiválni egy kevésbé motivált jó képességű tutoráltat. A Tehetségek Magyarországa Programban a tanulók, a fiatalok egyéni fejlesztésének középpontba állítása révén kidolgoztuk a tutorrendszert. Úgy gondolom, hogy sok új program között ez az egyik legizgalmasabb, és amitől a legtöbb eredményt várhatjuk. Természetesen ki kellett találni, ki kell próbálni, át kell esnie a programnak a „gyermekbetegségeken”. A Matehetsz az előző projektekben fokozatosan és következetesen építkezve sokféle programot kidolgozott és megvalósított. Ezek a programok több tizezer tanuló, fiatal képességét és pedagógus tehetséggondozó tevékenységének módszertani kultúráját fejlesztette, a pedagógusokat érzékenyítette. A mostani program végére, folytatva a folyamatot, szeretnénk az egész országot behálózni tutorokkal, és ahogy több más létrehozott rendszer már önjáró, a tutorrendszert is ilyenné szeretnénk tenni.