Elsődleges fülek

Képzési programok

 
Kódszám Képzés neve Programírók Oktatók Hatósági szám
H528 6-10. évfolyamon tanulók tehetségfejlesztése a matematika tudomány területén Katz Sándor Kiss Géza OK-410/88/2010

A tanfolyamot elvégzőknek legyen jártasságuk a 6-10. évfolyamon alkalmazható matematika tehetségfejlesztő módszerek alkalmazásában. Ismerjék meg a 6-10. évfolyamon tanulók tehetségfejlesztéséhez legalkalmasabb témaköröket és alkalmazni tudják a témakörökhöz illeszkedő, célszerű pedagógiai és szakmódszertani eljárásokat. Váljanak képessé tehetségfejlesztő gyakorlatok összeállítására, alkalmazására a matematika tantárgy területén.

R605 A kollégium szerepe a tehetségfejlesztésben Tóth Tamás Bolló Csaba János PL-8180

A képzési program sikeres elvégzésével a részvevő megismeri a kollégiumi tehetséggondozás lehetséges eszközrendszerét, a komplex tehetséggondozó programok kollégiumi megvalósításának lehetséges módjait. A képzés során megismeri a kollégiumi tehetséggondozás gyakorlati fogásait, eszközrendszerét, a projektfoglalkozások vezetési technikáit,a konfliktuskezelési képességek,szociális konpetenciák fejlesztésének módszertanát. A képzés során a résztvevő megismeri a kollégiumi tehetséggondozás gyakorlati fogásait, eszközrendszerét, az egyéni fejlesztési terv, a szabadidős tevékenységi program kidolgozásának módszereit.

R554 A biológia terén tehetséges tanulók gondozása Futóné Monori Edit Revákné Markóczi Ibolya, Kramkomperger Zsolt PL-4255

A képzés sikeres elvégzésével a résztvevő képes elősegíteni a biológia témakörben tehetséges tanulók felismerését és szakszerű tehetséggondozását. Megismerik a tehetségazonosítás lehetőségeit, módszereit, különös tekintettel a biológia témakörben tehetséges tanulók esetében.

H507 A biológia tudomány területén tehetséges diákok tehetséggondozása Futóné Monori Edit, Balogh László OK-410/71/2010

A biológia oktatás különböző szintjein tevékenykedő pedagógusok megismerik:
- a hagyományos és konstruktivista pedagógiai közötti lényeges különbségeket a biológiában tehetséges tanulók gondozásában,
- a pedagógus értékelő magatartásának kritériumait a biológia oktatás során, különös tekintettel a biológia tudomány területén tehetségesek értékelésére,
- a versenyek, pályázatok adta lehetőségeket a biológia tudományban,
- a tehetséggondozó tanárok együttműködésének lehetőségeit a biológia tudomány területén.
A résztvevők képessé válnak
- a konstruktivista pedagógia, mint szemlélet fejlesztésére a biológia területén,
- önálló tanulásszervezésekre és felkészítésekre a biológia tudomány oktatásában.

R505 A diáktanácsadás iskolai keretekben (pedagógusok, tanácsadó szakpszichológusok együttműködése a tanulók iskolai támogatásában) Páskuné Kiss Judit Herskovits Mária, Karner Orsolya Julianna PL-4265

A képzés sikeres elvégzésével a résztvevő megismeri a képességekben és a teljesítményben realizálódó tehetség közötti diszkrepanciákat, többek között azt, hogy a motiváció mint a tehetség egyik legmeghatározóbb és alapvető összetevője, hogyan közvetít e két „tehetségforma” között, továbbá gyakorlati megoldásokat ismer meg annak érdekében, hogy felismerje ennek jelentőségét és alkalmazásának fontosságát a tanácsadói munkában.

R507 A drámapedagógia szerepe a tehetséggondozásban Vancsuráné Sárközi Angéla Ágoston Attila, Heimann Lászlóné Buzsik Ilona, Bajor Péter PL-4029

A képzés sikeres elvégzésével a résztvevő  megismeri a  drámapedagógiai módszereket és eszközöket, annak szerepét a tehetségfejlesztés segítésében. A képzés által bővül a résztvevő módszertani ötlettára a pedagógiai gyakorlat alternatív megoldásaihoz és képessé válik a szociális kompetenciafejlesztésre a dráma eszközeivel.

R555 A fizika terén tehetséges tanulók gondozása dr. Kirsch Éva Erzsébet, Dudics Pál Molnár Dénes PL-4208

A képzés sikeres elvégzésével a résztvevő képes, hogy elősegítse a fizika tantárgyban tehetséges tanulók felismerését és szakszerű tehetséggondozását, megismerik a tehetségazonosítás lehetőségeit, módszereit, különös tekintettel a fizika tantárgyban tehetséges tanulók esetében.

R590 A fogyatékos egyének tehetségének felismerése és fejlesz-tési lehetőségei közösségi és pedagógiai színtereken Závoti Józsefné Bolla Balázsné, Katyiné Grábner Katalin PL-5711

A képzés sikeres elvégzésével a résztvevő megismeri a fogyatékossággal élő személy, gyermek  sajátos pedagógiai és pszichológiai jellemzőit, felismeri  a fogyatékossági típusokon belül az egyedi  tehetség különböző megnyilvánulásait, azok kibontatkoztatásának módszereit. Képes ezen módszereket személyreszabottan alkalmazni a szakmai kompetencia határokat megtartva, valamint a szegregált és integrált társadalmi és pedagógiai környezetben a speciális rehabilitációval párhuzamosan az egyén komplex fejlődését, személyisége kibontakozását segíteni.

R509 A gondolkodás és a kreativitás fejlesztése Elekes Sándor Mózes Krisztián PL-4206

A képzés sikeres elvégzésével a résztvevő játszva megtanulja a problémák rugalmas megközelítését és a divergens gondolkozást, problémamegoldó képessége fejlődik, a versenyhelyzet megfelelő kezelésével. Interdiszciplináris feladatokon keresztül globális szemléletet sajátít el, térlátása, vizuális képalkotás fejlődik.

R553 A kémia terén tehetéséges tanulók gondozása Bohdaneczky Lászlóné Bárány Zsolt, Kertiné Szakáll Anna Éva PL-4210

A képzés sikeres elvégzésével a résztvevő képes elősegíteni a kémia terén a tanórai és a tanórán kívüli tehetséggondozó munkát.

H506 A kémia tudomány területén tehetséges tanulók tehetséggondozása Bohdaneczky Lászlóné, Balogh László Bárány Zsolt OK-410/76/2010

A kémia tehetséggondozás területein tevékenykedő pedagógusok ismerjék meg:
- a tehetséggondozás általános elméleti alapjait,
- az iskolai tehetséggondozás főbb módszereit,
- a kerettantervekben meghatározott kompetenciák tantárgyon belüli fejlesztésének lehetőségeit,
- a korszerű tanítási módszereket; az új pedagógiai tanítási-tanulási, valamint egyéni fejlesztő módszerek alkalmazásának lehetőségeit,
- a tehetséggondozás legfontosabb színtereit,
- a különböző szakmai és gyakorlati kooperációs lehetőségeket,
- a digitális információhordozók alkalmazásának lehetőségeit a tanulói prezentációk készítésében.
Felkészíti a továbbképzés résztvevőit a komplex tehetséggondozó programok önálló készítésére és továbbfejlesztésre.

R559 A képzőművész tehetségek gondozása Subicz István Kiss Papp Csilla, Subiczné Palotai Erzsébet PL-4022

A képzés sikeres elvégzésével a résztvevő képes elősegíteni a képzőművészetben tehetséges tanulók felismerését és szakszerű tehetség gondozását. Megismeri a tehetségazonosítás lehetőségeit, módszereit, különös tekintettel a képzőművészetben tehetséges tanulók esetében.

H536 A kreatív (produktív) tanulás fejlesztése Mező Ferenc, Mező Katalin 82/36/2012

Pedagógusok, pszichológusok felkészítése a kreatív (produktív) tanulás fejlesztésére.
A résztvevők ismerjék meg:
- a tanuláskutatás alapfogalmait (tanulásváltozó, tanulásdiagnosztika, -fejlesztés, tanulási ideál);
- a kreatív (produktív) tanulás fogalmát;
- a kreatív (produktív) tanulás fejlesztésének elméleti alapjait.
A résztvevők képesek legyenek: a kreatív (produktív) tanulás fejlesztéséhez kapcsolódó diagnosztikai feladatok ellátására, s a kreatív (produktív) tanulás fejlesztésére. A fejlesztési eredményekről szóló egyéni és csoportos jellemzések elkészítésére.

H532 A matematika iránti érdeklődés felkeltése és a tehetségesek gondozása az 5-8. évfolyamokon Róka Sándor 100 004/60/2011

A tanfolyamot elvégzők ismerjék meg az 5-8. osztályosok matematika szakköri munkájában, tehetséggondozásában alkalmazható módszereket. Legyenek képesek meghatározni, hogy milyen eszközökkel lehet a gyerekek érdeklődését felkelteni, továbbá milyen témaköröket és hogyan célszerű feldolgozni a versenyekre való felkészítés során. Váljanak képessé szakköri programok megtervezésére.

R552 A matematika terén tehetséges tanulók gondozása Kovács Gábor Lakatos Tibor, Kovács Péter László, Borsi Erzsébet, Kovács András PL-4273

A képzés sikeres elvégzésével a résztvevő képes elősegíteni a matematika tantárgyban tehetséges tanulók felismerését és szakszerű tehetséggondozását. Megismeri a tehetségazonosítás lehetőségeit, módszereit, különös tekintettel a matematika tantárgyban tehetséges tanulók esetében.

H505 A matematika tudomány területén tehetséges tanulók tehetséggondozása Kovács Gábor, Balogh László Ok-410/77/2010

A résztvevők ismerjék meg:
- a tehetséggondozás általános alapjait,
- a tehetség kibontakoztatásának és fejlődésének jellemzőit,
- a matematikai tehetség fogalmát, összetevőit, jellemzőit,
- a tehetségazonosítás és fejlesztés főbb módszereit, különös tekintettel a kooperatív tanítási módszerre,
- a matematikai tehetség fejlődését befolyásoló tényezőket, életkori sajátosságait.
A résztvevők legyenek képesek:
- rövid és középtávú tehetséggondozó programok kidolgozására, melyek figyelembe veszik a tehetséges tanulók célkitűzéseit, például tanulmányi versenyek, emeltszintű érettségi vizsga, önálló kutatómunka,
- menedzselni tanítványaikat.

R603 A pedagógusok és a szülők együttműködésének kritikus pontjai a tehetségfejlesztésben Balogh László, Dr. Dávid Imre Dr. habil Révész György, Turmezeyné Heller Erika PL-7909

A képzés sikeres elvégzésével a résztvevő ismeretei bővülnek, módszertani reperotárjuk gazdagodik a pedagógus-szülő együttműködési lehetőségeit illetően a tehetségfejlesztés témakörében. Rendszerezett formában megismeri a pedagógus szerepre vonatkozó megváltozott társadalmi és szülői elvárásokat, továbbá felkészül a megváltozott elvárásokra való adekvát reagálások mindennapi életben történő alkalmazására.

R523 A projektoktatás elmélete és gyakorlata Mayer Miklósné Nádasi Mária Rádi Orsolya, Vincze Beatrix PL-4023

A képzés sikeres elvégzésével a résztvevő megismeri a projekt- és a projektorientált oktatás kialakulását, sajátosságait; a projektek kidolgozása során lezajló tanulási folyamat lehetséges jellemzőinek számbavételét – különös tekintettel a tehetségfejlesztésre; a pedagógus szerep sajátosságainak azonosítására a projektoktatás tehetségfejlesztésre való felhasználásának folyamatában.

R506 A reflektív gondolkodás fejlesztése I. Szivák Judit Rapos Nóra PL-4034

A képzés sikeres elvégzésével a résztvevő elfogadja a reflektív gondolkodás jelentőségét munkájában, és rendelkezik a saját pedagógiai gyakorlatának elemzését, megértését és feltárást segítő módszerekkel, technikákkal, az önelemzés gyakorlatával.

A képzés célja ezen felül, hogy a megélt és elemzett pedagógiai tevékenység segítségével tudatosítsa a résztvevő pedagógusszerep-felfogását, elképzeléseit leendő munkájáról, feltárt nézeteinek gazdagodásáról, alakulásáról.

R524 A reflektív gondolkodás fejlesztése II. Szivák Judit Rapos Nóra PL-4254

A képzés sikeres elvégzésével a résztvevő elfogadja a reflektív gondolkodás jelentőségét munkájában, és rendelkezik a saját pedagógiai gyakorlatának elemzését, megértését és feltárást segítő módszerekkel, technikákkal és az önelemzés gyakorlatával.

A képzés célja ezen felül, hogy a megélt és elemzett pedagógiai tevékenység segítségével tudatosodjon a résztvevő pedagógusszerep-felfogása, elképzelése leendő munkájáról. A képzésen belül fontos szerepet töltenek be a felkészülés és a tanítás problémáinak feldolgozását, a teljes folyamat reflektív önértékelését támogató elemző megbeszélések.