Menü megnyitása

Képzési programok

Kódszám Képzés neve Programírók Oktatók Hatósági szám
R605 A kollégium szerepe a tehetségfejlesztésben PL-8180

A képzési program sikeres elvégzésével a részvevő megismeri a kollégiumi tehetséggondozás lehetséges eszközrendszerét, a komplex tehetséggondozó programok kollégiumi megvalósításának lehetséges módjait. A képzés során megismeri a kollégiumi tehetséggondozás gyakorlati fogásait, eszközrendszerét, a projektfoglalkozások vezetési technikáit,a konfliktuskezelési képességek,szociális konpetenciák fejlesztésének módszertanát. A képzés során a résztvevő megismeri a kollégiumi tehetséggondozás gyakorlati fogásait, eszközrendszerét, az egyéni fejlesztési terv, a szabadidős tevékenységi program kidolgozásának módszereit.

H528 6-10. évfolyamon tanulók tehetségfejlesztése a matematika tudomány területén OK-410/88/2010

A tanfolyamot elvégzőknek legyen jártasságuk a 6-10. évfolyamon alkalmazható matematika tehetségfejlesztő módszerek alkalmazásában. Ismerjék meg a 6-10. évfolyamon tanulók tehetségfejlesztéséhez legalkalmasabb témaköröket és alkalmazni tudják a témakörökhöz illeszkedő, célszerű pedagógiai és szakmódszertani eljárásokat. Váljanak képessé tehetségfejlesztő gyakorlatok összeállítására, alkalmazására a matematika tantárgy területén.

R522 Adaptív nevelés és oktatás a tehetségfejlesztésben PL-4251

A képzés sikeres elvégzésével a résztvevő megismeri és elfogadja, hogy a tanulói heterogenitás megtapasztalása és az abban való eligazodás minden tanuló számára, így a tehetségesek számára is fejlesztő hatású, különös tekintettel a szociális életképesség terén való fejlődésre. Megismeri továbbá azokat az oktatási stratégiákat és felkészülés azok alkalmazására, amelyek leginkább alkalmasak az egyéni sajátosságokat figyelembevevő fejlesztésre, illetve az önfejlesztés feltételeinek biztosítására – különös tekintettel a tehetségfejlesztésre.

R538 Alulteljesítő tehetségek PL-4026

A képzés sikeres elvégzésével a résztvevő megismeri az „alulteljesítő tehetség” fogalmát. Képes  különbséget tenni az „alulteljesítő”, a „tehetséges” és az „alulteljesítő tehetség” fogalma között. Képes e fogalmakat szakszerűen használni. A résztvevő megismeri az alulteljesítő tehetségek azonosításának lehetőségeit, módszereit; képes az alulteljesítő tehetségek azonosítására. A résztvevő megismeri az alulteljesítés kompenzálásának lehetőségeit, folyamatát; képes az alulteljesítés kompenzálására irányuló terv kidolgozására. A résztvevő képes az alulteljesítő tehetségekkel kapcsolatban tanácsadással segíteni más szervezetek, személyek munkáját.

R615 Befogadó és toleráns (osztály)közösségek formálása PL-7955

A képzés sikeres elvégzésével a résztvevő szociálpszichológiai és szociológiai ismeretekkel, többlettudással rendelkezik arról,

 • hogyan működnek a különböző típusú - iskolai és civil kortársi csoportok, hogyan közelíthető meg a csoportok világa a pedagógia, a szervezetszociológia, a szociálpszichológia szemszögéből
 • miben áll e különböző ifjúsági csoportok felnőtt irányítása, milyen szerepet töltenek be a felnövő nemzedék szocializációjában
 • milyen kibontakozási, érvényesülési esélyeket kínálnak e társas alakzatok a tagjaiknak, milyen tere van a csoportok öntevékenységének, önszerveződésének, az önirányításnak,
 • milyen tipikus versengési és konfliktus helyzetek, intoleráns megnyilvánulások jellemzik e csoportok életét
 • milyen körülmények befolyásolják és szabályozzák a tehetséges tanulók helyzetét – elismertségét és kommunikációs nehézségeit – e csoportokban.

Megismerkedik a csoportok társas rendszerét , eredményeit és gondjait bemutató módszerekkel, valamint attitűdökkel kommunikációs és csapatépítő technikákkal, amelyek révén

 • a csoportokban közös értékké, büszkeség tárgyává tehető, amiben az egyes tagok kivételesek, egyediek,
 • támogatható a közösség és az aktuálisan nehézségekkel küzdő tagjai, hogy nevelői közreműködéssel kezelni legyenek képesek kommunikációs feszültségeket, érték- és érdekkonfliktusaikat
 • fejleszthetők a diákok társas kompetenciái
 • a csoportok konstruktív kapcsolatokat építhetnek ki közvetlen és tágabb környezetükkel, a diákok gyakorolhatják civil kompetenciáikat.

Képet alkot a csoportmunka, a készségfejlesztés szakmai és etikai követelményeiről, valamint buktatóiról, a más szakmákkal való együttműködés lehetőségeiről.

  R501 Beilleszkedési nehézségek, alulteljesítő tehetségek PL-4035

  A képzés sikeres elvégzésével a résztvevő betekintést kap olyan szemléleti és módszertani ismeretekbe, amelyek a tehetséget lehetőségként kezelik, és megjelenésének sokféleségét sajátosságnak tekintik. Megismeri a különféle deficiteknek, belső és külső hátrányoknak a tehetségre való hatását ismerik és megtanulják ezeknek teljesítménybe fordítási lehetőségét. Továbbá megismeri a többdimenziós, öndifferenciáló tanítási módszereket és egyéni fejlesztést, az alulteljesítés kétirányú csökkentését

  R554 A biológia terén tehetséges tanulók gondozása PL-4255

  A képzés sikeres elvégzésével a résztvevő képes elősegíteni a biológia témakörben tehetséges tanulók felismerését és szakszerű tehetséggondozását. Megismerik a tehetségazonosítás lehetőségeit, módszereit, különös tekintettel a biológia témakörben tehetséges tanulók esetében.

  H507 A biológia tudomány területén tehetséges diákok tehetséggondozása OK-410/71/2010

  A biológia oktatás különböző szintjein tevékenykedő pedagógusok megismerik:
  - a hagyományos és konstruktivista pedagógiai közötti lényeges különbségeket a biológiában tehetséges tanulók gondozásában,
  - a pedagógus értékelő magatartásának kritériumait a biológia oktatás során, különös tekintettel a biológia tudomány területén tehetségesek értékelésére,
  - a versenyek, pályázatok adta lehetőségeket a biológia tudományban,
  - a tehetséggondozó tanárok együttműködésének lehetőségeit a biológia tudomány területén.
  A résztvevők képessé válnak
  - a konstruktivista pedagógia, mint szemlélet fejlesztésére a biológia területén,
  - önálló tanulásszervezésekre és felkészítésekre a biológia tudomány oktatásában.

  R520 Család és környezet a tehetség támogatásában (a tehetség azonosítása és segítése a pszichológia eszközeivel) PL-4271

  A képzés sikeres elvégzésével a résztvevő megismeri a pszichológia mint alkalmazott tudomány és a pszichológus mint segítő lehetőségeit a tehetség támogatás szakmai gyakorlatában.

  R505 A diáktanácsadás iskolai keretekben (pedagógusok, tanácsadó szakpszichológusok együttműködése a tanulók iskolai támogatásában) PL-4265

  A képzés sikeres elvégzésével a résztvevő megismeri a képességekben és a teljesítményben realizálódó tehetség közötti diszkrepanciákat, többek között azt, hogy a motiváció mint a tehetség egyik legmeghatározóbb és alapvető összetevője, hogyan közvetít e két „tehetségforma” között, továbbá gyakorlati megoldásokat ismer meg annak érdekében, hogy felismerje ennek jelentőségét és alkalmazásának fontosságát a tanácsadói munkában.

  R526 Diáktanácsadó pedagógus részvétele az iskolai tehetséggondozásban PL-4252

  A képzés sikeres elvégzésével a résztvevő megismeri az iskolai tehetség-felismerés és tehetségfejlesztés legfontosabb elméleti alapjait és alkalmazható pedagógiai módszereket sajátít el, illetve gyakorol.

  R507 A drámapedagógia szerepe a tehetséggondozásban PL-4029

  A képzés sikeres elvégzésével a résztvevő  megismeri a  drámapedagógiai módszereket és eszközöket, annak szerepét a tehetségfejlesztés segítésében. A képzés által bővül a résztvevő módszertani ötlettára a pedagógiai gyakorlat alternatív megoldásaihoz és képessé válik a szociális kompetenciafejlesztésre a dráma eszközeivel.

  R606 Egyéni fejlesztési terv készítése a tehetségígéretek kibontakoztatásához (pedagógusoknak) PL-8292

  A képzés sikeres elvégzésével a résztvevő ismeretei bővülnek, módszertani tárházuk gazdagodik a tehetségígéretek/tehetségek számára  egyéni fejlesztés tervek összeállítása a tehetségfejlesztés témaköréhez kapcsolódva.

  H540 Felkészítés 11-12. évfolyamok iskolai (helyi) matematikai tehetséggondozásra 957/119/2013

  A képzésben részt vevő ismerje meg a 11-12. évfolyamokon tanulók tehetségfejlesztéséhez legalkalmasabb – az egyes iskolatípusok matematika tananyagában esetleg nem is szereplő, de az emelt szintű érettségin előkerülő - témaköröket. Sajátítsa el az egyes témakörökhöz kapcsolódó pedagógiai és szakmódszertani eljárásokat. A tanár legyen képes a tanulók rövidebb és hosszabb távú célkitűzéseit figyelembe vevő szakszerű matematikai tehetséggondozó foglalkozások tananyagának összeállí¬tására, a foglalkozások szakszerű megtartására. A résztvevő kapjon betekintést konkrét feladatsorok készítésének és használatának elvi és gyakorlati hátterébe. A képzésen résztvevő a képzés után legyen képes tudatosabban ellátni a tehetségnevelés feladatait, és alkalmazni saját iskolájában a megismert speciális tehetségfejlesztő módszereket a matematika oktatásának keretében Legyen képes a matematikai tehetséggondozásban alkalmazható szakirodalmak, segédanyagok felkutatására és alkalmazására.

  R616 Felkészítés tehetségek mentorálására PL-8149

  A képzés sikeres elvégzésével a résztvevő képessé válik a tehetségpont munkájába való bekapcsolódásra, a tehetséges gyermek mentorálására az elsajátított pedagógiai, és pszichológiai ismeretek alkalmazásával.