Akadálymentes verzió
Menü megnyitása

„Fényes” MAGYAROK Középiskolai Tanulmányi Ösztöndíj 2015.

Jelentkezési határidő: 2015. március 5. 00:00, éjfél
Pályaművek benyújtása: 2015. április 9. 00:00, éjfél
Díjátadó ünnepség: 2015. június 5. 00:00
Az Európai Fizikai Társulat kezdeményezésére az ENSz és az UNESCO 2015-öt a FÉNY nemzetközi évének szentelte, ezért idén világszerte nagy figyelmet fordítanak a fény tudományos, oktatási, technológiai, orvosi, valamint művészeti alkalmazásaira.

A villamosmérnöki diplomát szerzett Gábor Dénest többek között a plazmajelenségek elmélete foglalkoztatta és egy plazmalámpát is szabadalmaztatott. 1933-34 között a TUNGSRAM kutatójaként dolgozott, majd érdeklődése végleg az elektronoptika felé fordult. 1947-ben alkotta meg a holográfiát, melyben elért eredményeiért 1971-ben fizikai Nobel-díjjal jutalmazták.

A pályázat célja:
A természettudományi ismeretek magas szintű elsajátításának ösztönzése a középiskolai oktatásban résztvevő tanulók körében, a magyar alkotók (kutatók, feltalálók) kevésbé ismert, de jelentősnek tekinthető, a fénnyel kapcsolatos és széleskörű érdeklődésre számot tartó eredményei bemutatásával, a fény újszerű alkalmazási lehetőségeinek feltárásával.

Pályázati feltételek:
A pályázaton részt vehetnek az 1994. december 31. után született, határainkon belül, vagy azon kívül élő, magyarul tudó középiskolás tanulók, akik a pályázat meghirdetésekor még nem érettségiztek.
A Pályázó hozzájárul ahhoz, hogy a Pályaművet az Alapítvány a későbbiekben ellenszolgáltatás nélkül, digitális vagy nyomtatott formában közzétegye, vagy a közzétételt partnere részére engedélyezze.
A Pályázónak nyilatkoznia kell arról, hogy a Pályaműnek ő a szerzője és ez által joga van azt publikáltatni, továbbá garantálja a Pályamű eredetiségét.
A jeligés pályázat két részből áll:

1. Adatlap: a Pályázó nevével, születési adataival, elérhetőségével (lakáscím, telefon, e-mail), a felkészítő tanár nevével, a Pályázó iskolájának adataival (iskola neve, címe, igazgató/intézményvezető neve, e-mail címe), valamint a Pályamű azonosítására alkalmas jeligével és címmel, a Pályázó aláírásával (az adatlap letölthető a www.novofer.hu/alapitvany internet címről).
2. Pályamű: Esszédolgozat: 6-10 oldal terjedelemben, jeligével és címmel.

A Pályamű tartalma:
A meglévő ismeretek feldolgozására vállalkozó Pályázó az alábbi témakörök egyikére koncentráljon:
- Gábor Dénes fényhez kapcsolódó és máig érvényes (vagy jövőbe mutató) eredményei (pl.: holográfiai alkalmazások)
- Magyarok a fény történetében (feltalálók és jelentős találmányok)
- A világítótestek jelene, intelligens világítási rendszerek
- A fény-technológiák szerepe a fenntartható fejlődésben

Az ismert alkalmazások továbbgondolására vállalkozó Pályázó az alábbiakban megjelölt témakörök egyikét dolgozza fel:
- A fény újszerű alkalmazása, felhasználása, jövőbeni szerepe a mindennapi életben
- A világítótestek, ill. fényforrások jövője
- A fény újszerű befogási, tárolási, hasznosítási lehetőségei
- A fény és fénytechnológiák fejlődésével kapcsolatos – tudományosan igazolt elméletekre alapozott – víziók, jövőképek.

A Pályaműben a megadott témakörök egyikét kell
- ÖNÁLLÓAN feldolgozni, értelmezni, az ismert alkalmazási területeket bemutatni, vagy
 - az alkalmazási lehetőségeket továbbgondolni, az újszerű felhasználási lehetőségekre rámutatni.

Természetesen megengedett, hogy a meglévő ismeretek feldolgozásán alapuló dolgozatban legyen újszerű javaslat, ill. fordítva, az ismert alkalmazások továbbgondolására vállalkozó dolgozat foglalkozhat az előzmények rövid bemutatásával.

Formai követelmény:
Az írott szöveg 12 pont nagyságú Times New Roman betűtípussal, 1,5-es sortávolsággal készüljön, az oldalmargók mérete 2 cm legyen. A dolgozat tartalmazhat képeket, illusztrációkat vagy vonatkozó mellékleteket. Az írott szöveg terjedelme ne haladja meg a 10 oldalt.  
A dolgozat tartalmazzon címoldalt a jelige és a cím feltüntetésével, tartalomjegyzéket, oldalszámot és egy maximum 1 oldal terjedelmű összefoglalót (absztraktot), valamint a felhasznált irodalom jegyzékét is. Az idézett vagy kimásolt szövegrészeket idézőjelbe kell tenni, és a lábjegyzetben hivatkozással kell ellátni.
Nem lehet a dolgozaton semmilyen személyes adat, vagy a pályázó fényképe.
A jelige legalább 5 betű és legalább 3 szám karakterből álljon. A pdf file neve a jelige legyen!

Az elbírálás szempontjai:
•    az ismeretek feldolgozásának önállósága,
•    a megfogalmazás érthetősége, a pályamű átgondoltsága, kidolgozottsága,
•    a mondanivaló figyelemfelkeltő hatása, a pályamű jelentősége,
•    a megadott témakörhöz való illeszkedése.

A bírálat során a zsűri csak az önálló munkát értékeli.

A pályázatra való jelentkezés, azaz a pályázati adatlap elküldési/postára adási határideje:
2015. március 5. éjfélig.

A pályázati adatlap benyújtási helye és módja:
Az adatlapot elektronikusan az osztondij [at] novofer.hu e-mail címre és a kinyomtatott, aláírt példányt postai úton a NOVOFER Alapítvány, 1112 Budapest, Hegyalja út 86. szám alatti címre kérjük beküldeni.

A pályamű benyújtási/postára adási határideje:
2015. április 9. éjfélig.

A pályamű benyújtási helye és módja:
A jeligével és címmel azonosított dolgozatot (esszét) csak elektronikus formátumban (PDF file) kell megküldeni az osztondij [at] novofer.hu e-mail címre. A pdf file neve a jelige legyen! Az e-mail tárgyában a jeligét és a dolgozat címét kell feltüntetni.

Elbírálás:
A pályaműveket az Alapítvány által felkért pedagógusok és Gábor Dénes-díjas szakemberek értékelik, rangsorolják. Az egyszeri ösztöndíjra vonatkozó döntést a beérkezett értékelések figyelembevételével a NOVOFER Alapítvány kuratóriumi elnöke hozza meg.
A bírálók a jeligével és címmel azonosított pályaműveket kapják meg az Alapítványtól. Az elbírálásból kizárjuk az azonosíthatatlan vagy határidő után benyújtott pályaműveket.  

Nyilvános eredményhirdetés:
2015. június 5-én, Gábor Dénes születésnapján rendezett ünnepségen.

Díjazás:
A legjobb pályaművek kidolgozói minimum 50.000, maximum 100.000 forint összegű egyszeri tanulmányi ösztöndíjat és oklevelet kapnak, továbbá: a támogatók által felajánlott tárgyjutalmat, szakmai programokon való részvételi és táborozási lehetőséget nyerhetnek, továbbá a nyilvános eredményhirdetés alkalmával, egy 5-10 perces előadás keretében bemutathatják dolgozatukat.
A nyertes pályaműveket a NOVOFER Alapítvány honlapján, a szerzők nevének feltüntetésével hozzáférhetővé tesszük.

További felvilágosítás:
NOVOFER Alapítvány 1112 Budapest, Hegyalja út 86.,
E-mail: osztondij [at] novofer.hu
Tel: +36 1 319-8913
Mobil: +36 30 4848-004
WEB: www.novofer.hu/alapitvany

A felkészüléshez segítséget nyújtanak a megyei és városi könyvtárak.