Menü megnyitása

Természettudomány a mindennapokban JG 340 002 678

GlobalID:
JG 340 002 678
Rövid név:
Természettudomány a mindennapokban
Kidolgozó:
Dr. Berkes József
Alkalmazók:
Kapcsolattartó:
A programban feladatul tűztük a mindennapi természeti jelenségek megfigyelését, megértését, magyarázatát és azok környezettudatos, gazdaságos gyakorlati hasznosítását.

Az Akkreditált Kiváló Tehetségpontunk programjában 15 hetedik, nyolcadik és kilencedik osztályos tanuló vett részt. A műhelymunka során a diákok megfigyeléseket, konkrét kísérleteket, méréseket, végeztek, problémákat, feladatok elemeztek és oldottak meg. Prezentációkat, fényképeket, videofelvételeket, kísérleti eszközöket, modelleket, maketteket, terepasztalt, esettanulmányokat készítettek egyénileg, illetve kisebb csoportokban. A program újszerűségét a komplex, interdiszciplináris látásmód kialakításában látjuk, hiszen ugyanazt a jelenségkört vizsgálták a fizika, a kémia, a biológia és a földrajz szaktudományok szemszögéből. A természettudományos tantárgyak között fennálló koordináció valójában az energia, az energiaváltozások és az energia megmaradása problémaköre révén valósult meg.
Folyamatosan együttműködünk a pécsi általános- és középiskolákkal, azok országosan elismert tanáraival, a PTE TTK és BTK intézeteivel, oktatóival és Pécs város önkormányzatával.
A tehetségsegítő program alapvető célja: Pécs természettudományokban legtehetségesebb 7-9. osztályos tanulóinak azonosítása, képességeik fejlesztése interaktív tevékenység révén, valamint a komplex, interdiszciplináris látásmód, az egyéni és a csoportos kutatómunka elemeinek elsajátítása.
A program meghirdetése után az jelentkezők közül a természettudományos tárgyakból a legjobb tanulmányi eredményt elérő (a természettudományos tárgyak és a matematika átlaga 4,5 felett), a szaktanárok egybehangzó véleménye alapján (minőségi sorrendben több jelentkező esetén) a műszaki-technikai problémák iránt érdeklődő, jól kísérletező tanulók kerültek beválogatásra, lettek a projekt részesei.
A program hosszú távú céljai között szerepelt az aktív, folyamatosan működő kapcsolat és együttműködés kialakítása a térség természettudományos alap-, közép- és felsőfokú oktatási intézményei között, a természettudományos gondolkodás, a környezettudatos magatartás elmélyítése, a felelős magatartás igényének kialakulása az energiák gazdaságos felhasználásában.
Az ismeretek széleskörű bővítése fokozta a természettudományok iránti érdeklődést, és elősegítette a fiatalok pályaválasztását, az önálló kísérletezési készség kialakulását, valamint az elméletben tanult ismertek gyakorlati hasznosítása lehetőségeinek megismerését.
A legtehetségesebbek számára a projektet követően lehetőség van egyéni fejlesztésre.
A működés eredményességét a diákok produktumai bizonyították. A diákok iskolai tanárai, illetve szüleik 1-5-ig skálán értékelték a programot és annak megvalósulását. A résztvevő diákok két alkalommal elégedettségi kérdőíveket töltöttek ki. Mindezek igazolták az elvárásainkat, a program szükségességét és eredményességét.