Menü megnyitása

Bethlen Gábor Református Általános Iskola, Óvoda, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Nevelési Tanácsadó

Akkreditált Kiváló Tehetségpont
Rövid név:
Bethlen Gábor Református Iskola, Óvoda
Azonosító:
TP 110 000 192
Alapítás dátuma:
2010. június 20.
Minősítés:
kiváló
Akkreditáció dátuma:
2014. április 7.
Központi telefonszám:
0036-56-390286
Központi fax:
0036-56-395552
Központi email cím:
bethlen [at] externet [dot] hu
Honlap:
Képviselő: 
0036-56-390286
0036-56-390497
nagykunref [at] gmail [dot] com
Kapcsolattartó: 
0036-56-390286
bethlen [at] externet [dot] hu
Az összes kinyitása

Mi teszi önöket alkalmassá a Tehetségpont megalakítására?

Iskolánkat 1720-ban alapították a törökszentmiklósi reformátusok. Az államosításig, 1948-ig folyamatosan református iskolaként működött. Az egyházközség 1991-ben az országban elsőként kérte és kapta vissza ősi iskoláját.

A tehetséggondozó osztály külön program szerint dolgozik, mely az 1987/88-as tanévtől működik. A program kidolgozását és működtetését a Debreceni Egyetem Pedagógiai-Pszichológiai Tanszékének támogatásával végezzük. Az eredeti programot tapasztalataink alapján többször módosítottuk.

A program elsődleges célja a gyerekek képességeinek feltárása és intenzív fejlesztése a leghatékonyabb pedagógiai módszerek, eszközök alkalmazásával. Fontos a személyiség fejlesztése (pl. önismeret, alkalmazkodás, moralitás, viselkedéskultúra), hiszen fejlett személyiség nélkül nehezen képzelhető el a tehetség kibontakoztatása.

A program jellemzői:

- Gyorsítás: A tanulók jó képességeikből adódóan gyorsabb tempóban képesek elsajátítani az ismereteket. Így a felszabaduló időben több lehetőség nyílik a gyakorlásra, egy téma sokoldalúbb megközelítésére.

- Dúsítás: Mélyebb és átfogóbb tanulási tapasztalatokról gondoskodik a tehetséges tanulók számára, melyek a gondolkodásnak és a kreativitásnak az átlagosnál jóval magasabb szintjeit igénylik illetve fejlesztik.

- Speciális stratégiák: A tehetségesekkel való foglalkozás megköveteli a pedagógusoktól, hogy a kiemelkedő képességű tanulókat megfelelően leterhelje testhezálló feladatok adásával. Olyan stratégiák alkalmazása kívánatos, mely során szükség van a problémák elemzésére; s a megoldás igényli a tanulóktól az általánosítást, szintetizálást, az értékek vizsgálatát stb.

- A tevékenységhez fűződő viszony, vagy motiváció:

Nagyon fontos szerepe van a tanulók feladatelkötelezettségének, hiszen számtalan esetben tapasztaljuk, hogy a gyerek intellektuális képességeit mérő teszteredmények jók, mégsem teljesít jól tanulmányi munkája során.

A program megvalósulása:

A délelőtti tanítási órákon elsődleges feladat a tantervi követelmények minél magasabb szintű teljesítése. Ennek érdekében alkalmazzuk a csoportos és egyénre szabott fejlesztést. A tananyag gyorsabb elsajátítása, elmélyítése lehetőséget biztosít a differenciált munkára, többletismeretek szerzésére. Az idegen nyelv oktatása emelt szinten történik. Angol nyelv heti 4 órában, csoportbontásban, a német nyelv heti 2 órában.

A délutáni foglalkozásokon érdeklődésüknek megfelelően kapnak lehetőséget az egyéni fejlődésre matematika, természettudományok, magyar nyelv és irodalom, valamint társadalomtudományok területén. Kiemelt szerep jut a képességfejlesztésnek, a tanulás-technikának az 5.-6. osztályokban, míg 7.-8. osztályokban a felvételi előkészítés zajlik. Lehetőség nyílik sportfoglalkozásra, modern tánc és néptánc megismerésére.

A programba való bekerülés

A tanulók kiválasztása a megismerőképességek (figyelem, emlékezet, problémamegoldó gondolkodás) szintje, szövegértés, helyesírási és matematikai ismeretek, valamint a 4. osztályos félévi eredmény alapján történik.

Értékelés

Ötödik osztály első félévében, az alapozó szakaszban a tanulók szöveges értékelést kapnak. A továbbiakban osztályzattal értékeljük őket.

A felvételt nyert tanulóknál a tanév elején a következő hatásvizsgálatokra kerül sor: intelligencia, a tanulás motivációja, tanulási stratégiák, szorongásvizsgálat, személyiség-vizsgálat. Négy év múlva ugyanezen vizsgálatok ismétlése történik. A hatásvizsgálatok a Debreceni Egyetem Pszichológiai Tanszékének vezetője irányításával folynak.

A Tehetségpont tervezett hatóköre és együttműködései

Kistérségi hatókörben, település, a megye és egyházmegye közoktatási intézményei számára kívánjuk szolgáltatásainkat ajánlani. Számukra nyílt napok, továbbképzések, helyszíni tanácsadás szervezésével, szakmai műhelymunkába való bevonással adunk lehetőséget a tehetségpont működésének, szakmaiságának megismerésére.

A Tehetségpont specifikus és konkrét programjai

Az alsó tagozat 1-2. évfolyamán kéttanítós modell segíti a biztos alapkészségek kialakítását, majd a 3-4.évfolyamon célirányosan előkészítjük az ötödik évfolyamon induló tehetséggondozó programba való bekerülést. A tehetséggondozás rendszere az 5-8. évfolyamon teljesedik ki, a tanórai munka során alkalmazott dúsítás, gyorsítás, differenciálás eszközrendszerének segítségével, valamint a tanórán kívüli modulrendszer alkalmazásával. A tanulók fejlődésének nyomonkövetése első osztálytól indul, tanulói portfóliók kialakításával, intézményi mérési rend szerint egyénileg feldolgozott teljesítményterületek elemzésével. Az elemzést követő egyéni fejlesztési tervek készítése, megvalósítása garancia a tanulók tehetségének kibontakoztatására.

Anyagi fenntarthatóság

Az intézmény 2007-től 2010-ig terjedő időszakban 45 pályázaton vett részt, amelyekből 51 millió 540 ezer forint forráshoz jutott. Az intézményvezetés és a nevelőtestület innovatív szemlélete hatja át a hétköznapi munkát, minden lehetőséget megragadva a források szerzésére, a szakmai megújulásra.

Pedagógiai és pszichológiai szakmai alapok és háttér

A Debreceni Egyetemmel 23 éve kialakított szakmai kapcsolat jelenti a pedagógiai, pszichológiai hátteret, Dr. Balogh László egyetemi tanár közreműködésével.

Eredményesség és hatékonyság

Meghatározott intézményi mérési rend szerint, külső mérések lebonyolításával mérjük a tanulói teljesítményeket, a tehetséggondozó rendszer eredményességét nyolcadikig. Ez követően a középiskolai visszajelzéseket regisztráljuk a tanulók későbbi tanulmányi munkájáról.

A tanévek során az egyéni fejlesztési tervek céljainak sikeres megvalósítása bizonyítja a tanulókkal való foglalkozások hatékonyságát.

Munkastílus

Az intézmény református jellege, a keresztyény szellemiségben oktató-nevelő pedagógusok biztosítják a szeretetteljes légkört, az egyéni odafigyelést, a tanulókkal való személyes törődést. A hitoktatók munkája kiterjed a dolgozók, tanulók lelki gondozására is, amelynek eredményeképpen kiegyensúlyozott, kellemes légkörű az intézmény.