Menü megnyitása

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Herman Ottó Általános Iskola

Regisztrált Tehetségpont
Cím:
Rövid név:
Herman Ottó Általános Iskola
Azonosító:
TP 110 004 130
Alapítás dátuma:
2012. június 26.
Minősítés:
regisztrált
Központi telefonszám:
0036-1-4205269
Központi fax:
0036-1-4271025
Központi email cím:
csepelherman [at] gmail [dot] com
Honlap:
Képviselő: 
Kapcsolattartó: 
kalteneckerk [dot] [at] freemail [dot] hu
v [dot] katas [at] citromail [dot] hu
Az összes kinyitása

Mi teszi önöket alkalmassá a Tehetségpont megalakítására?

Peremkerületben működő általános iskolaként a differenciált nevelőmunka támogatása, a tehetségek felfedezése, azok kibontakozásának elősegítése, támogatása, a tanulási problémákkal küzdők felzárkóztatása, fogódzók közvetítése a pedagógus megváltozott szerepéhez tevékenységünk középpontjában álló feladat.

Legértékesebb nemzeti kincsünk alighanem az emberi tehetség. Jövőnk, felemelkedésünk a tehetségesek kezében van. A pedagógusok fontos feladata, hogy minden nehézség ellenére segítsék a tehetséges gyermek képességeinek maximális kibontakozását. A szükséges iskolai támogatás nem egy esetben azért is elmaradhat, mert esetleg fel sem ismerjük a tehetségeket. Hiszen lehetnek olyan gyerekek, akiknek az átlagosat meghaladó képességei rejtve maradhatnak introvertáltabb, gátlásosabb személyiségjellemzőik miatt.

Ezért célunk, hogy felismerjük a tehetséget a tanulókban, megértsük a tehetségeket és azok megjelenési formáit, segítsünk a tehetségeseknek abban, hogy felismerjék és fejleszthessék képességeiket, ösztönözzük intellektusát és kreativitását, felkészítsük a gyereket arra, hogy kreatív és tehetséges felnőtté válhassanak a jövőben.

Mindezekből egyértelmű, hogy a tehetségfejlesztés nem azonos az elitképzéssel, de nagyon sokat kell vele dolgoznunk, hogy eredményt érjünk el.

A tehetségfejlesztés színterei: tanóra, szakkör, napközis foglalkozás, versenyeztetés, sportköri foglalkozás, hátrányos helyzetű tanulók mentorálása.

Mindkét esetben az alkalmazott pedagógiai módszerek:

A tananyagon belüli differenciált képességfejlesztés, a fejlesztési feladatok személyre szabása, felzárkóztatás, hátránykompenzáció, a tanulók képességeinek, fejlődésének rendszeres mérése, nívócsoportos oktatás, a kooperatív tanulás, a projektpedagógia módszereinek alkalmazása.

A differenciálás a mi felfogásunkban azt jelenti, hogy minden gyermeknek, tanulónak meg kell kapnia a közoktatási intézményében azt a támogatást, amely adottságainak, és családi helyzetének megfelel. Az intervenciós stratégia alkalmazására nemcsak a hátrányos helyzetű gyermekeknek van szükségük, hanem minden egyes gyermeknek. Sajátos területe az egyénre szabott tanulási utak kialakítása, a tehetség felismerése, gondozásának biztosítása, fejlődésének után követése. A haranggörbe mindkét vége speciális ismereteket kíván a pedagógusoktól. Az egyénekben való gondolkodás, a gyermekközpontú pedagógia különben csak frázis marad.

Iskolánk tanárai, tanítói, könyvtárosa, munkaközösség-vezetői éltek a tehetséggondozás témájában szervezett továbbképzések, konferenciák látogatásának lehetőségeivel. Belső műhelymunkában foglalkozunk a szakirodalom feldolgozásával is.

Alaptevékenységeink közé tartozik a művészeti szemlék és a tanulmányi versenyek, kulturális vetélkedők, kiállítások, programok szervezése, a tanulók felkészítése a különböző művészeti és tanulmányi versenyekre. A tanulmányi versenyek előkészítéséhez, a gyakorló és versenyfeladatok kidolgozásához műhelyeket működtetünk.

Pl: zenei tehetségeknek hangszeres zeneoktatás, énekkar, furulya tanítása csoporton belül, és egyéni foglalkozásokon; térbeli, vizuális területen kézműves technikákkal ismerkedhetnek meg tanítványaink, a természet iránt különösen érdeklődő gyermekek számára környezetvédelmi tevékenységekben való nagyobb elmélyülést biztosítunk, mozgás területén a röplabda, kosárlabda, foci, tánc adta lehetőségek kihasználására van lehetőség; anyanyelvi dúsító programokat ;az előadó művészet iránt érdeklődők részére drámaszakkört szervezünk.

A Tehetségpont tervezett hatóköre és együttműködései

Tehetségpontunk tevékenységét egyelőre iskolai szinten kívánjuk megvalósítani.

A tehetségfejlesztő programok szervezéséhez, lebonyolításához, a tanulmányi versenyek, művészeti szemlék szervezéséhez már kialakult szervező gárdánk, kapcsolatrendszerünk működik az iskolában és a kerület iskolái között.

A tehetséges gyermekeknek iskolánk és kerület különböző területeken ( pl. kézművesség, zene, rajz, irodalom és anyanyelv, sport) biztosít gazdagító programokat. Ezt szeretnénk bővíteni a képzőművészet és tánc, az idegen nyelv és a matematika területén a közeljövőben.

Fontosnak tartjuk, hogy ne csak a tehetségfejlesztő pedagógusokkal, hanem a tehetséges tanulókkal is közvetlen kapcsolatban legyünk.

Az együttműködés fejlesztését kezdetben az iskolában tevékenykedő tehetségfejlesztő kollégák munkájának szakmai támogatásával, további kollégák bevonásával, a munkájuk még tudatosabb koordinálásával tervezzük.

A iskolai szintű műhelymunkát alsó - és felső tagozaton egyaránt a partneri igényeknek megfelelő területeken indítjuk évente a téma kiváló képviselőinek közreműködésével.

Inspiráljuk a pedagógusok közötti szorosabb együttműködést iskolai, kerületi szinten s az óvodák pedagógusaival egyaránt, mely nélkül eredményes tehetséggondozás nem valósulhat meg.

A szakmaközi együttműködésben jó alapot jelent, hogy iskolánkban iskolapszichológus tevékenykedik. Ez a szülőkkel való együttműködés feladatait is megkönnyíti intézményünkben.

Tehetségsegítő kezdeményezéseink támogatása érdekében megnyerjük a kerület önkormányzati vezetőit. Kapcsolatot teremtünk a kerületben élő és a kerületből származó művészekkel, tudósokkal, sportolókkal, kiemelkedő mesteremberekkel; és találkozási lehetőségeket szervezünk a tehetségfejlesztő műhelyek, pedagógusok, gyermekek, tanulók és kerületünk méltán neves emberei között.

Szorosabb kapcsolatot kívánunk kialakítani a szülőkkel, s bevonjuk őket is a tehetségfejlesztő programunkba. Erre már az előző években is voltak kezdeményezéseink.

A Tehetségpont specifikus és konkrét programjai

A továbblépés érdekében, Tehetségpontként a tehetség kibontakozását elősegítő nevelési stílus, pedagógus szerep, intézményi tevékenységrendszer kialakításának támogatásában, illetve a tehetség - tanácsadás területén mélyülünk el, mind a már felismert tehetségígéretek nevelésében, mind az alulteljesítő tehetségek felismerésében, a tehetségek erős és gyenge oldalaira irányuló fejlesztés megvalósításában.

Koncepciónk szerint pedagógiai oktató intézményként közvetítenünk kell a mindennapi pedagógiai munkában azt a szemléletet, amely alapján

- mindenkinek van olyan önmagához képest erős oldala, amit ha segítünk felfedezni, beindulhat a nélkülözhetetlen önfejlesztés motivációja,

- a kiemelkedő tehetségígéretek felismerése, támogatása az egész nemzet, az emberiség érdeke- speciális pedagógiai feladat, amely családi és társadalmi együttműködéssel valósítható meg.

A tehetségfejlesztő szakkörök, műhelyek működtetése mellet egyéb programokat is szervezünk a tehetség kibontakoztatása és megmutatása érdekében

Programok:

- Művészeti Szemle,

- Ki Mit tud?

- Tanulmányi versenyek,

- Iskolai gála műsor

- ajz- és képzőművészeti kiállítások a tanulók munkáiból

- Csoportos és egyéni vetélkedők különböző történelmi, földrajzi, irodalmi, zenei, földrajzi,biológiai témákban

- Sport- és táncbemutatók

- Múzeum, kiállítás-,hangverseny-és színházlátogatások

- Tehetségnap

- Nyári tehetséggondozó táborok

Továbbképzések:

- Géniusz képzés

- Különböző szakmai továbbképzések látogatása

- Munkaközösségi foglalkozásokon előadások, konzultációk, gyakorlati bemutatók az életkor és szakmai terület szerinti specifikus tehetséggondozási feladatokról

- Kapcsolattartás és közös továbbképzések a környező óvodák, iskolák tehetséggondozóival.

Műhelyek:

Az alsó tagozaton a különböző tehetségfejlesztő területeken tehetséggondozó műhelycsoportokat alakítunk ki, melyek közösen tervezik és valósítják meg a tehetséggondozás feladatait.

A tanulmányi versenyfeladatokat és a versenyekre felkészítő feladatokat team dolgozza ki, majd a versenyek tapasztalatai alapján diagnosztikus értékelés történik fejlesztő javaslatok megfogalmazásával. A felkészítő munkákat mindig az arra a feladatra legalkalmasabb pedagógus végzi

Szeretnénk létrehozni egy kis matematikus műhelyt, ahol az ezen a területen tehetséges tanulók megfelelő eszközök segítségével (pl táblás és internetes játékok, sakk)fejleszthetik tehetségüket, s készülhetnek fel helyi, fővárosi és országos versenyekre.

Már évek óta tervezzük az alsó tagozaton színjátszó csoport létrehozását, hogy a tehetséges gyermekeink ne külső intézményekben fejleszthessék ezirányú tehetségüket.

A Művészeti Szemléken (mozgásművészet, vers- és prózamondás, ének egyéni, csoportos kórus, képzőművészet, hangszeres zene) a zsűri visszajelzést ad a pedagógusoknak a tehetséggondozás eredményességéről. Ezeket a véleményeket figyelembe véve tervezik meg s hajtják végre a gyermeket fejlesztő pedagógusok a további munkát.

A népi kézműves műhely már kitűnően működik iskolánkban kiváló szakemberek közreműködésével, de ezt a területet szeretnénk bővíteni a néptánc művészeti területtel. Ehhez szeretnénk megfelelő szakembereket találni (akár szülőt), vagy tanítóink közül valakit továbbképzésre ösztönözni ezen a területen.

Az alsós és felsős munkaközösségi foglalkozásokon a tehetséggondozás témakörében külső előadók segítségével módszertani megújulásra van lehetőség.

Tehetséggondozó műhelyek a felső tagozaton:

Matematikai tehetségígéretek gondozására, valamint a felzárkóztatásra is az eddiginél nagyobb időkeretet tervezünk. Ennek a területnek a fejlesztését is egy szakos munkacsoport végzi, melyben a tagok felkészültek - felkészülnek a fejlesztő feladatok végzésére. Szükségesnek és megvalósítandó feladatnak tartjuk, hogy az ezen a területen dolgozó kollégák tovább képezzék magukat a matematikai fejlesztés különböző módszertani lehetőségei témakörben. Megismerjék és elsajátítsák pl. a táblás játékokkal való logikai képességfejlesztés lehetőségeit és módszereit. Erre lehetőség az ezzel a módszerrel fejlesztő iskolák tanulmányi céllal történő meglátogatása, szakmai konzultációk szervezése, továbbképzéseken való részvétel.

Az anyanyelvi nevelés területén jó néhány alsó- és felső tagozaton tanító kollégánk vett már részt különböző továbbképzésen. Ezen a területen már évek óta működő fejlesztő tevékenység folyik. Rendszeresen szervezünk helyi versenyeket, s nagyon aktívan veszünk részt a kerület és a főváros által szervezett versenyeken, fejlesztő programokon. Például három éve működik egy csoport, amelyik az anyanyelv játékos megismerésével, a kommunikációs képesség fejlesztésével foglalkozik. Ezek a gyerekek három éve nagyon sikeresen vesznek részt a kerület csapatversenyében, melybe több internetes fordulóban mérik össze találékonyságukat, nyelvi képességeiket, tudásukat, majd szóbeli versennyel zárják ezt a versenysorozatot.

Az idegen nyelvi tehetséggondozásban is tettünk lépéseket az elmúlt években, de ezen a területen még vannak teendőink. Klubokat, gazdagító programokat szeretnénk beindítani az angol nyelv területén kiemelkedően tehetséges gyermekek számára. Helyi angol nyelvű Művészeti Szemlék szervezését tervezzük vers- és prózamondás, és drámajáték kategóriában.

A képzőművészet területén már évek óta több klubunk működik sikeresen képzett szakemberek segítségével iskolánkban. Ezen szakembereink iskolánk tanárainak és a kerület ezirányban érdeklődő pedagógusainak rendszeresen tartanak bemutató foglalkozásokat, továbbképzéseket. Szeretnénk ezt a területet kiterjeszteni a szülők irányába is. Fel fogjuk térképezni azon szülőket, akik valamely területen képzett vagy tehetséges emberek, s szeretnénk őket is bevonni a tehetségfejlesztésbe különböző foglalkozások megtartásával.

Anyagi fenntarthatóság

A Tehetségpont működését egyrészt költségvetési keretből, másrészt a pályázati lehetőségek kihasználásával és szponzorok keresésével biztosítjuk.

Költségvetésünk biztosítja a tehetségfejlesztéssel kapcsolatos alapvető feladatok ellátását. (tehetségfejlesztő szakkörök működtetését, helyi művészeti szemlék, versenyek, vetélkedők, matematika, magyar gazdagító program több korosztálynak, előadások, konzultációk szervezését) További fejlesztési céljaink megvalósítása érdekében pályázunk. (Újabb gazdagító programok beindítására, Tehetségnap rendezésére, több továbbképzés, előadás, konzultáció biztosítására.)

Önképzésünket a Géniusz képzések és más Tehetségpontok, iskolák, óvodák szakmai rendezvényeinek, bemutatóinak látogatásával oldjuk meg.

Pedagógiai és pszichológiai szakmai alapok és háttér

Horváthné Ruby Edit, a Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény vezetője vállalta, hogy rendszeresen konzultál velünk fejlesztő programjaink, rendezvényeink, műhelymunkánk szakmai tartalmának kialakításában, fejlesztésében. Tájékoztat bennünket a tehetséggondozás kerületi koncepciójáról megteremtve ezzel az összhangot a tehetséggondozás, tehetségfejlesztés területén a térség különböző intézményei között.

Iskolai pszichológusunk, Fegyverneki Edit részt vesz fejlesztő programjainkban, rendezvényeinken, s tanítványaink fejlődéséről, személyiségük alakulásáról, változásairól rendszeresen konzultál a megfelelő fejlesztő pedagógusokkal, s iskolánk tanáraival.

Szászdi Antal, a Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Oktatási Ágazatának munkatársa, tanügy igazgatási szakértő, a Kvalitás csepeli Diákok Tehetséggondozó Alapítványának támogatója.

Az iskola tanárai rendszeresen továbbképzik magukat különböző területeken, s ezen továbbképzések alkalmával képesek lesznek vélemény kialakítására a nálunk végzett munka pedagógiai és pszichológiai hatékonyságával kapcsolatban. Rendszeresen szervezünk iskolánk pedagógusai között szakmai beszélgetéseket, melyeken munkánk hatékonyságáról, a továbbfejlődés lehetőségéről, a kezeink között fejlődő tanulók személyiségének, fejlődésének alakulásáról konzultálunk egymással. Figyelembe vesszük a szülők s a szakemberek (pl pszichológus) véleményét is tanítványaink tehetségfejlesztésében s személyiségének alakításában.

Eredményesség és hatékonyság

Eredményességi mutatóink:

- A versenyeken és művészeti szemléken való részvétel és az eredmények összesítése.

- A tehetséggondozó műhelyek látogatottsági mutatói.

- Egyéni fejlesztési tervek és eredmények év végi elemzése.

- Rendezvények, Tehetségnap, kiállítások, nyári tehetséggondozó táborok látogatottsága.

- Általunk a témában elvégzett továbbképzések száma, látogatottsága.

- Az iskolánkból kikerült tehetségek továbbfigyelése, élménybeszámolók, rendezvények tartása

- A tehetségfejlesztő munkába bevont szakemberek, kerületből származó, kerületben élő tehetséges emberek számának növelése

- Szülői és tanulói kérdőívek összeállítása - a vélemények elemzése.

Munkastílus

Közvetlen, személyes kapcsolatokat alakítunk ki a tehetségfejlesztésben jártas kerületi szakemberekkel. A szakmai szolgáltatásban a hivatalszerű, bürokratikus ügyintézés teljesen eredménytelen, csakis a közös érdeklődés mentén kialakuló szakmai kapcsolatok működőképesek. Van gyakorlatunk abban, hogyan lehet nagy projektek megvalósítása közben is a személyes szakmai kapcsolatok fejlesztésén keresztül elérni céljainkat.

Konzultálunk tehetségfejlesztő szakemberekkel tehetségfejlesztő profilunk, koncepciónk, gyakorlatunk irányairól, működéséről.

Munkastílusunkat a szakmán belüli, a szakmaközi együttműködés civil jellege eddig is jellemezte, ezt szeretnénk a kerületben élő és a kerületből származó tehetséges emberekkel, sportolókkal, művészekkel, tudósokkal, mesteremberekkel s a szülőkkel való együttműködés irányában bővíteni.

Szorosabb kapcsolatot alakítunk ki önkormányzatunk vezetőivel, képviselőivel, megnyerve őket a tehetséggondozás ügyének.