Menü megnyitása

Neumann János Középiskola és Kollégium

Akkreditált Tehetségpont
Cím:
Rövid név:
NJKK
Azonosító:
TP 120 002 230
Alapítás dátuma:
2011. április 11.
Minősítés:
akkreditált
Akkreditáció dátuma:
2013. április 12.
Központi telefonszám:
0036-36-536070
Központi fax:
0036-36-325311
Központi email cím:
siposm [at] nejanet [dot] hu
Honlap:
Képviselő: 
0036-36-325311
siposm [at] nejanet [dot] hu
Kapcsolattartó: 
0036-36-356070
petrasnesze [at] gmail [dot] com
0036-36-536070
tozsane [at] nejanet [dot] hu
Alkalmazott jó gyakorlatok: 
Az összes kinyitása

Mi teszi önöket alkalmassá a Tehetségpont megalakítására?

Az iskola rövid története, az intézmény bemutatása

Az egri Neumann János Középiskola és Kollégium 1987. szeptember 1-jén kezdte meg az első tanévét. Az Alpári Gyula Közgazdasági Szakközépiskola két ágazatának áthelyezésével illetve két újonnan indított osztállyal. Az első tanévben 10 osztály volt, összesen 367 diákkal, tantestülete ambiciózus, bizonyítani vágyó, a társadalmi és szakmai változások iránt fogékony pedagógusokból állt.

Az új iskola új oktatási-tanulási feltételeket biztosított. A számítástechnikai szakképzés korszerű géptermei, számítógépes hálózata, a természettudományos előadók, laboratóriumok, a nyelvi labor, stúdió, zárt láncú tv-hálózat stb. abban az időben kuriózumnak számított a magyar iskolarendszerben. A tárgyi feltételek megléte nagymértékben elősegítette a hatékony oktató-nevelő munkát, s ez önmagában is serkentőleg hatott, alkotó energiákat szabadított fel. Ehhez párosultak az átlagosnál tehetségesebb tanulóink, akik évről-évre kiváló partnerek az iskolai célkitűzések megfogalmazásában és megvalósításában egyaránt.

A legelső alapelvünk az iskola működtetésében az volt, hogy legyen mindenkor világos szakmai, pedagógiai programunk, amely összhangban van a szakmai követelményekkel, a felsőoktatási elvárásokkal, kielégíti a környezeti igényeket, megfelel a szülők elvárásainak, s minden elemében a tanulóink érdekeit szolgálja.

Az első öt esztendőre egy számítástechnikai szakképző program megvalósítását és a gimnáziumi oktatás bevezetését tűztük ki célul. Szakképző programunk a tradicionális közgazdasági és számítástechnikai képzés integrációját volt hivatva megvalósítani. A program sikerét az is bizonyította, hogy tanulóink egyre nagyobb arányban jutottak be a felsőoktatási intézményekbe, mind többen értek el kimagasló sikereket az országos tanulmányi versenyeken, s nem voltak elhelyezkedési gondjaik a képesítés megszerzését követően. A gimnáziumi ágazat eredményességét a folyamatosan emelkedő tanulmányi színvonal, a jó felvételi mutatók jelezték, valamint az, hogy nőtt a népszerűsége. Az általános iskolákból növekvő számban választották a "lila gimnáziumot", mert reális alternatívát kínált a nagy hagyományokkal rendelkező gimnáziumok mellett.

1992-ben új pedagógiai-szakmai program indult, amely a gimnáziumi oktatás és szakképzés integrációját tűzte ki célul. Megszűnt az általános iskolás kori pályaválasztási kényszer, a tanulóknak csak a második középiskolai év végén kell dönteniük arról, hogy gimnáziumot vagy szakközépiskolát válasszanak. Ugyancsak megszűnt a szakközépiskolai képesítő vizsga, negyedik év végén tehát mindenki csak érettségi vizsgát tehet. A szakképzés az érettségi utáni időszakra tevődött át.

Ennek a rendszernek az előnye abban van, hogy a tudatosabb, megalapozottabb pályaválasztást követően jobb esélyekkel készülhet a tanuló mind a felsőfokú tanulmányokra, mind a speciális szakképzést nyújtó kurzusokra. A többszöri döntéskényszer növelheti kreativitását, tanulása céltudatosabb lesz.

A koncepció elkészítésében a tantestület tagjain kívül széles körben vettek részt diákok, szülők, pénzintézeti szakemberek, oktatási szakértők. A megvalósítást segítette, hogy sikerrel szerepeltünk a Munkaügyi Minisztérium által kiírt szakképzési pályázaton, s így iskolánk 1992-től a Világbank által is támogatott intézmény lett.

Az új oktatási, szakképzési szisztéma új szervezeti kereteket, a korábbinál nagyobb mozgásteret feltételez az iskola működtetésében. Éppen ezért 1993-ban közös megegyezéssel megváltunk a helyi önkormányzattól. Az iskola működtetését, fenntartását Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése és a Neumann Alapítvány által közösen létrehozott Neumann Iskola Alapítvány vette át. Az alapítványi működés rugalmasabb alkalmazkodást tesz lehetővé a felsőoktatás igényeihez éppúgy, mint a munkaerőpiac által diktált követelményekhez. Márpedig a gimnáziumi oktatás minőségét alapvetően az dönti el, hogy milyen arányban jutnak be a tanulók az egyetemre, főiskolára, illetve ott hogyan állják meg a helyüket. A szakképzés pedig csak akkor tekinthető eredményesnek, ha a képesítést szerzők munkaerő piaci pozíciói jók lesznek. Éppen ezért szükség van arra, hogy a társadalmi-gazdasági környezetet, a szülők és tanulók minél szélesebb tömegeit bevonjuk az iskola stratégiai döntéseinek megalapozásába, a működés, fenntartás, fejlesztés gazdasági alapjainak megteremtésébe.

Az 1992-től működő oktatási-képzési struktúra a közoktatásban, szakképzésben bekövetkezett valamennyi jelentős változás próbáját kiállta. (közoktatási, szakképzési törvény, NAT, kerettantervek, stb.)

Új elemekkel gazdagodott:

- 1999. két tanítási nyelvű képzés

- 2003. hátrányos helyzetű tanulók Arany János Tehetséggondozó Programja

- 2003. szakiskolai program

- 1993-tól kollégiumi program (eredményeként a 0-ról 460 fős kollégiumi férőhely)

- 2000. fiatalok vállalkozóvá válását segítő nemzetközi program. Ennek kapcsán a Neumann Ifjúsági Vállalkozói Központ (NIVÁK) létrehozása

- 2004-től nyelvi előkészítő osztályok indítása

- 2010. hatosztályos gimnáziumi képzés

A fejlődés eredménye kissé ellentmondásos. Egyfelől visszaszorult az egyszer elsősorban szakképző intézményként létrejött iskola szakmát adó funkciója, másfelől megerősödött a gimnáziumi jelleg. Ugyanakkor sikeres, mert

- a tanulók kb. 95 %-a már az érettségi évében továbbtanul

- a különböző szintű tanulmányi versenyeken mind a közismereti, mind a szakmai tantárgyakból kiváló eredmények születnek (az elmúlt 11 évben, zsinórban nyertük a Heves Megyei Pedagógiai Intézet által kiírt vándorserleget, melyet a legeredményesebb iskola kap meg.)

- az iskola népszerűsége nő, a 8. osztályos fiatalok a tehetséggondozás, tehetségfejlesztés igényével választják a Neumann-t

- kiváló együttműködés jellemző a tanulók-szülők-pedagógusok között.

További céljaink értelemszerűen a pozitív tendenciák erősítéséhez kapcsolódik.

Kiemelten

- tartalmas idegen nyelvi ismeretek elsajátíttatása (6 osztályos gimnázium, DSD, Cambridge nyelvvizsgák)

- műszaki nyelvek irányába történő orientálás (speciális osztályok szervezésével)

- informatikai, számítástechnikai kultúra növelése

- gazdasági, pénzügyi kompetenciák erősítése

- igényes továbbtanulásra való ösztönzés

Iskolánk jelenlegi tanulói létszáma 1044 fő. Az intézmény ellátási körzete Heves, Borsod Abaúj Zemplén, Nógrád és Jász Nagykun Szolnok megye. Az iskolai oktató- és nevelő munkánk hatékonyságának növelése szempontjából nagy lehetőséget rejt magában a tehetséggondozás, a kulcskompetenciák folyamatos és tervszerű fejlesztése. A társadalmi és természeti környezetben való egyéni, hétköznapi tájékozódást, az ismeretek alkalmazását, más ismeretekkel való összekapcsolását jól szervezett ismeretekre és alapkészségekre lehet ráépíteni. A tehetséges tanulókkal való foglalkozás minden tanévben az év elején megfogalmazott prioritások közé tartozik.

A tehetség felszínre kerülésének legfőbb záloga, ha az ismeretszerzés, a készség- és képességfejlesztés a diákok sokféle tevékenységéhez kapcsolódik. A tehetséges tanulók személyiségfejlődését, kibontakozását segítik, ha a tehetségfejlesztést összekapcsoljuk a fejlődést befolyásoló érzelmi, motivációs tényezők megerősítésével, a megismerés örömének felfedeztetésével, az együttműködést igénylő tevékenységek szervezésével.

A magas szintű teljesítmények elvárása mellett el kell érnünk, hogy a tanulás érdekes tevékenységet, örömforrást jelentsen tanítványaink számára. Ennek érdekében figyelembe kell vennünk a tanulók egyéni képességeit, adottságaikat, érdeklődési körüket, munkatempójukat.

A tehetségfejlesztésének folyamatában a pedagógusnak kiemelt szerepfelelőssége van. Egyrészt a tehetséges gyerekek felderítéséhez kell folyamatosan működő, változatos programokat biztosítani, másrészt - ha megtaláltuk a tehetséget - speciális szervezeti formákban kell továbbfejleszteni, ápolni.

A középiskolás kor teret ad a hatékony speciális tehetségfejlesztéshez. Sokféle szervezeti forma alakult ki ehhez az iskolai gyakorlatunkban: speciális osztályok, emelt szintű képzések az egyes tantárgyakból, szakkörök, diákkörök, kiscsoportos foglalkozások, egyéni felkészítések stb.

Iskolánkban a tehetséggondozás szakterületenként működik, de lehetőséget biztosítunk arra is, hogy mind a humán, a természettudományos, az informatikai, az idegen nyelvi, és művészeti ismereteket komplex módon szerezhessék meg.

A tehetség ápolására irányuló tevékenységünket az egész év során folyamatosan és tervszerűen végezzük. A jól bevált módszereinket igyekszünk minél szélesebb tanulói körben alkalmazni. Az Oktatási Minisztérium által kidolgozott AJTP-hoz 2003/2004. tanévben csatlakoztunk, mert fontosnak tartjuk, hogy az egyéni felemelkedést, a felsőoktatásba való bekerülést támogassuk. A programon kívül is kb. 230 hátrányos helyzetű tanulót tartunk nyilván, ezen a területen az esélyteremtés, a tehetségfejlesztés és a műveltségi hátrányok megszüntetésének feladata hárul iskolánkra.

Eddigi tehetséggondozó programunk sikerességét bizonyítják a 2007-ben elnyert Európai Nyelvi Díj, 2009-ben a Pénziránytű iskola cím, a különböző nemzetközi projektekben (Leonardo, Youngbusiness 1-2-3, Comenius) való részvétel, a 2009/2010. tanév országos versenyeredményei is.

Tanulmányi és sportversenyek összesített eredményei

Országos versenyek:

- 1. helyezést ért el: 16 fő

- 2. helyezést ért el: 8 fő

- 3. helyezést ért el: 5 fő

- 4. helyezést ért el: 4 fő

- 5. helyezést ért el: 12fő

- 6. helyezést ért el: 2 fő

- 7. helyezést ért el: 1 fő

- 8. helyezést ért el: 3 fő

- 9. helyezést ért el: 2 fő

- 10. helyezést ért el: 4 fő

A Tehetségpont tervezett hatóköre és együttműködései

A Tehetségpont hatóköre a pályázó intézményre és a régióban működő általános iskolákra terjed ki. Az intézményen kívüli célcsoport az általános iskolák felső tagozatának tanulói. Intézményen belül a 6-osztályos gimnáziumi képzésben résztvevőkkel, valamint a középiskolás korosztály tehetséges tanulóival való foglalkozást kívánjuk erősíteni.

A középiskolai korosztály is három főcsoportba sorolható:

- Arany János Tehetséggondozó Program tanulói

- Gimnáziumi és a szakközépiskola tanulók

- Két tanítási nyelvű képzésben résztvevők.

Programunk végrehajtása során együttműködő partnerekként a következő szervezetekre, intézményekre, partnerekre számítunk: (nem fontossági sorrend)

Partner-Tevékenység

Debreceni Egyetem (DE):

- AJTP beiskolázással kapcsolatos felmérések és elemzések, tanulók fejlődésének követése.

AJTP társiskolák:

- Közös programok (versenyek, szabadidős rendezvények)

Heves megyei Önkormányzat Pedagógiai Szakmai és Közművelődési Szolgáltató Intézménye:

- Oktatási koordináló, tanulmányi verseny-szervező, valamint működő Tehetségpontként tehetséggondozással kapcsolatos események, lehetőségek informátora.

Eszterházy Károly Főiskola (EKF):

- Természettudományi, humán, művészeti, nyelvi, módszertani ismeretterjesztés, tanulók részére előadások szervezése, előadók biztosítása.

Bolyai János Matematikai Társulat:

- Matematikai tanulmányi versenyek, előadások szervezése, lebonyolítása

Bródy Sándor m. Könyvtár, Gárdonyi Géza Színház, Dobó István Vármúzeum, Forrás Szabadidő Központ, Bartakovics Művelődési Központ, Pinceszínház, Eger Művészeti Közhasznú Egyesület, Uránia Filmszínház:

- Művészeti, kulturális rendezvényeken való részvétel, szereplés, szervezés, lebonyolítás

Agria TISZK Nonprofit Kft. és tagintézményei:

- Tananyagfejlesztés, pedagógus továbbképzés (IKT ismeretek, pályaorientáció, szervezetfejlesztés), anyagi támogatás a szakmai programok infrastrukturális feltételeinek megteremtéséhez.

Város és a régió általános iskolái:

- Általános iskolák tanulmányi versenyeinek szervezése, lebonyolítása,

Hunyadi Mátyás Általános Iskola:

- A hatosztályos gimnáziumi képzés kapcsán a pedagógiai program megfelelő részeinek összehangolása (tantervek, idegen nyelvi, természettudományos, informatikai programok)

DSD Nyelvi Központ, Francia Intézet, Goethe Intézet, British Council, Deutsche Unesco Kulturweit, Két tanítási nyelvű iskolák egyesülete:

- Európai Uniós pedagógus delegációk fogadása, nemzetközi projektek

Katedra Nyelviskola, Langwest Nyelviskola

- Közép és felsőfokú állami nyelvvizsgák- lebonyolítás (BME,LCCI, DSD nyelvvizsga központ vagyunk)

A Tehetségpont specifikus és konkrét programjai

Iskolánk kiemelt feladatának tekinti a tehetséges tanulók felkarolását, fejlődésük segítését, képességeik kibontakoztatását. Az iskolai pedagógiai programunkban is részletező leírás található arról, hogy milyen sokszínű, változatos lehetőségek állnak a tehetséges tanulók rendelkezésére, amelyekben óriási segítséget kapnak sikeres tantárgyi versenyzéshez, pályaválasztáshoz, továbbtanuláshoz. (Gyakran választják és felvételt is nyernek a következő felsőoktatási intézményekbe: Orvosi Egyetemek, Műszaki Egyetem, ELTE, Jogi karok, Bölcsész karok, Corvinus, Gazdasági főiskolák.) Iskolánk fő profiljára jellemző, hogy a 10. illetve ötéves képzésű osztályoknál a 11. évfolyam után a diákok szétválnak, saját választásuk alapján új osztályokba szerveződnek. Választásukat érdeklődési körük és jövőbeli terveik határozzák meg. A tehetségesebb diákok az utolsó két évfolyamon 2, ritkább esetben akár 3 tantárgyat is emelt szinten tanulhatnak. A kurzusok elsősorban emelt szintű érettségire készítik fel a diákokat. Gyakran és nagy sikerrel vesznek részt tantárgyi versenyeken. A tehetséges tanulók illetve különleges érdeklődést mutató diákok számára tantárgyi szakkörök indultak és indulnak minden tanév elején, továbbá egyéni foglalkozásokat is tartunk.

A tehetséges tanulókkal való foglalkozás élményszerű, élményszerző módszerek alkalmazását feltételezi, amelyhez jól kidolgozott szakmai tervek elkészítését kell párosítani. Olyan szakmai terveket, amelyben az egyes fejlesztési területek integrált módon is megjelennek.

A tehetséggondozó munka színterei:

- feladatmegoldó foglalkozások

- tanulói projekteket bemutató foglalkozások

- Bolyai Kör

- Neumann napok

- méréseket, kísérleteket végző foglalkozások

- tantúrák

- idegen nyelvi tanulói workshopok

- művészeti foglalkozások

- informatikai foglalkozások

Tantárgyi versenyek, amelyekre iskolánk felkészítést ad (teljesség igénye nélkül):

- Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyek

- Arany Dániel matematikaverseny kezdőknek és haladóknak

- Kenguru matematikaverseny, Gordiusz matematikaverseny

- Irinyi János kémiaverseny, Curie kémia emlékverseny

- Kitaibel Pál biológia és környezetvédelmi verseny, Less Nándor földrajzverseny

- Mikola Sándor fizikaverseny, Mátrai Tibor fizikaverseny, Jedlik Ányos fizikaverseny

- Kertész Andor Palotás József megyei matematikaverseny

- Örökségünk '48, Európai Uniós Vetélkedő, Helyesírási verseny

- Európai Uniós fordítói verseny (angol, német)

- Langwest nyelviskola által szervezett nyelvi tudásszintmérő országos tanulmányi verseny (angol, német),

- Szépkiejtési-, illetve idegen nyelvi szónoki verseny (angol, francia)

- SZÉTV, Nemes Tihamér verseny

- Informatika ECDL vizsgafelkészítés

A 2011/2012 tanévben az alábbi táblázat szerint felsorolt tevékenységeket kívánjuk megvalósítani.

Tevékenység-Forma

AJTP (énkép, önkép, önismeret fejlesztése, tanulás módszertani foglalkozások):

- Egyéni és kiscsoportos foglalkozások

AJTP humánblokk bemutatók:

- Csoportos foglalkozás

Tantúrák:

- Csoportos foglalkozás

Általános iskolai tanulmányi versenyek szervezése, lebonyolítása [angol, német, matematika, fizika, informatika (alkalmazói, programozói)] magyar nyelv és irodalom:

- Kétfordulós, és többfordulós lebonyolításban

- Levelező, illetve írásbeli és szóbeli részekben

Kompetenciamérések (9. 10. 11 évfolyam)

[idegen nyelv 9. 11., informatika 9. 11.]

- AGRIA TISZK közös megállapodáson alapuló felmérése, szakközépiskolai osztályok részére.

[matematika, szövegértés]

- OH által előírt felmérés

OKTV felkészítések:

- egyéni foglalkozások, szakköri felkészítés

SZÉTV felkészítések:

- egyéni foglalkozások, szakköri felkészítés

Szakmai nyelvi felkészítés (üzleti angol):

- tanórai, tanórán kívüli foglalkozások

Felmérésen alapuló szakkörök:

- Csoportos foglalkozás 20-30 óra/tanév/tantárgy/csoport

Színház- és mozilátogatások:

- Csoportos, osztályfoglalkozás

Színjátszókör:

- Csoportos foglalkozás

Múzeumlátogatások:

- Csoportos, osztályfoglalkozás

Neumann Napok:

melléklet 2010-es rendezvények programja

Bolyai Kör rendezvényei:

- Csoportos foglalkozás

Idegen nyelvi projekt verseny:

- Egyfordulós, prezentáció bemutatása

DSD német nyelvvizsga program:

- Csoportos foglalkozás

Tanár továbbképzések:

- Belső és külső szervezeti formában

Anyagi fenntarthatóság

Az alapítványi fenntartású iskola a rendelkezésére álló forrásokat a Neumann Iskola Alapítványtól kapja. Az alaptevékenység végzéséhez évről évre kiegészítő források megszerzése is szükséges. A tehetségpont működtetését az alább felsoroltak szerint képzeljük el:

[1] Meglevő források nagyobb hatékonysággal történő hasznosítása.

[2] Külső források megszerzése pályázati kereteken belül. Minden pályázati formában városi, megyei, országos kiírások esetén, amely tehetséggondozásra irányul pályázni szándékozunk. Az esetlegesen eredményes pályázataink lehetőséget biztosíthatnak a megszerzett pénzügyi és nem anyagi jellegű támogatások tehetséggondozás terén történő felhasználására.

[3] Más, környezetünkben működő tehetségpontok pl. Megyei Pedagógiai Intézet szolgáltatásainak igénybevétele.

[4] Megyei, városi intézményekben elérhető, a tehetséggondozást segítő előadások, képzések, foglalkozások igénybevétele. Korábbi gyakorlataink szerint az Eszterházy Károly Főiskolával kialakított gyakorlatot folytatjuk és bővítjük.

[5] A szakképzés területén folyó tehetséggondozásban az Agria TISZK Nonprofit Kft. lehetőségeivel is számolunk.

Pedagógiai és pszichológiai szakmai alapok és háttér

A tehetséggondozó munka tervszerű és programszerű elemei:

Professzionális tehetségazonosítás: az alább felsorolt módszerek hozzáigazítása az iskola adottságaihoz, programjához.

Az intézményben a tehetség azonosítása, a tehetség felismerése érdekében többfajta módszer alkalmazására törekszünk. Ezek a következők lehetnek:

a) tantárgyi tesztek és felmérések, melyeket szaktanárok állítanak össze és értékelnek.

b) kérdőívek a motiváció, énkép, szorongás, énkép mérésére - az iskolai pszichológus a tanév elején 9. évfolyam tanulói körében végzi.

c) az iskolai pszichológus óralátogatásai, egyéni konzultációs lehetőségek biztosítása.

d) tanári jellemzés, szülőkkel való kapcsolattartás.

e) Osztályfőnöki hét, amelynek az a célja, hogy jobban megismerjük a diákjainkat, közelebb kerüljön a tanár és diák egymáshoz, megismerjük tanulóink rejtett, titkolt vagy éppen szégyellt képességeit, speciális irányultságukat, intelligenciájukat, illetve, hogy segítsük egy olyan bizalmi légkör kialakulását, amelyben tehetségük kibontakozásának nem lehet akadálya

f) az általános iskolásoknak szervezett tanulmányi versenyeken kiemelkedő tanulók követése, eredményeik ismeretében fejlesztésük.

Tehetségfejlesztés, tehetség kibontakoztatása

A tehetségekkel való foglalkozást a gazdagítás és differenciálás tevékenységi körben kívánjuk alkalmazni a következőképpen:

a) mélységben történő gazdagítás: több lehetőséget kínálunk a tanulóknak tudásuk és képességeik alkalmazására (szakkörök, emelt szintű felkészítők, versenyfelkészítők, egyéni foglalkozások stb.)

b) tartalmi gazdagítás: az iskolai struktúrában, a tananyag "megszerkesztésében" nyilvánul meg (pl. két tanítási nyelvű osztályok, utolsó két évben speciális osztályok stb.)

c) kreatív és kritikus gondolkodás fejlesztése: pályaorientáció, önismeret, csoportos problémamegoldás fejlesztése; művészetek

A tehetséggondozó tevékenységben a következő szakemberekre számítunk:

Név:

- Képesítés - Pedagógiai tapasztalat iskolánkban [év] - Terület

Balázs Mariann:

- angol nyelv és irodalom, 10, nyelvészeti

Barczi Krisztina:

- matematika, angol nyelv és irodalom, 2, logikai-matematikai, nyelvészeti

Barna Viktor:

- magyar nyelv és irodalom, testnevelés, 7, művészeti

Bodolainé Makkai Erika:

- informatika, gyógypedagógus, 6, logikai-matematikai, interperszonális

Czeglédi Tímea:

- angol nyelv és irodalom bölcsész és tanár, angol nyelv vendéglátás közgazdász, 8, nyelvészeti, gazdasági ismeretek

Csikós Nóra:

- angol nyelv bölcsész és tanár, 2, nyelvészeti

Dr. Hekeliné Balázs Andrea:

- magyar nyelv és irodalom, 14, interperszonális, művészeti

Dr. Liptainé Reszegi Ágnes:

- matematika, számítástechnika, ábrázoló geometria, 23, logikai-matematikai, interperszonális

Dr. Löveiné Hadnagy Katalin:

- történelem, földrajz, 19, természeti, interperszonális

Erki Gábor: informatika, 6, logikai-matematikai, interperszonális

Fátrai Éva:

- kémia, fizika, 23, természeti, interperszonális

Hadnagyné Kovács Judit:

- angol nyelv és irodalom, magyar nyelv és irodalom, 3, nyelvészeti, interperszonális

Haron Ildikó:

- angol nyelv, magyar nyelv és irodalom, 20, nyelvészeti

Havasné Szikora Katalin:

- magyar nyelv és irodalom, pszichológus, 19, iskola pszichológus, interperszonális

Király Sándor:

- informatika, Master of Buisness Adm., programozó matematikus, 19, logikai-matematikai, interperszonális,

nyelvészeti, gazdasági ismeretek

Kocsis Emese:

- matematika, kémia, angol nyelv, közgazdász, 19, logikai-matematikai, nyelvészeti

Kolman Miklós:

- közgazda, 9, gazdasági ismeretek, interperszonális

Kripkó Zoltánné:

- angol nyelv és irodalom bölcsész és tanár, 4, nyelvészeti

Nemcsik János:

- matematika, számítástechnika, 20, logikai-matematikai, interperszonális

Petrásné Szűcs Eleonóra:

- matematika-kémia, számítástechnika, 12, logikai-matematikai, természeti, interperszonális

Rakamazi Richárd:

- matematika, 3, logikai-matematikai, interperszonális

Simkóné Kis Ágnes:

- történelem, népművelés, 23, művészeti, interperszonális

Sipeki Csilla:

- német nyelv és irodalom, 6, nyelvészeti

Sumi Ildikó:

- informatika, biológia, kémia, 20, logikai-matematikai, természeti, nyelvészeti, interperszonális

Szakaliné Haraszti Éva:

- matematika, fizika, 22, természeti, interperszonális

Tarnóczi Aranka:

- Magyar nyelv és irodalom, angol nyelv és irodalom, 13, nyelvészeti, interperszonális, művészeti

Temesvári János:

- biológia, földrajz, 22, természeti, interperszonális

Veres Tibor:

- matematika, fizika, 2, logikai-matematikai, természeti

Vízi Izabella:

- közgazdász, 23, gazdasági ismeretek, interperszonális

Eredményesség és hatékonyság

Eredményességünket és hatékonyságunkat az Intézményi Minőségirányítási Programban foglaltak szerint kétéves ciklusban teljes körű partneri elégedettségmérések segítségével, évente tanulói elégedettségi kérdőívek segítségével, illetve azoknak a PDCA ciklusba való beágyazásával igyekszünk növelni.

Kérdőíveink:

- tanulói elégedettségi mérés (évente): a mérés az iskolai és osztály szintű rendezvények és programok, a hátránykompenzáló, tehetséggondozó, versenyfelkészítő foglalkozások, a szakkörök és sportkörök munkájának véleményezése a tanulók által, rövid klímateszttel és szabad javaslattételi lehetőséggel kiegészítve; a mérés számítógépes program segítségével történik, minden tanulóra kiterjed.

- szülői elégedettségmérés (kétévente): a mérés a szülői választmány koordinálásával történik, a szülők széleskörű válaszadásával. A vélemények, visszajelzések érintik az oktató-nevelő munkát, a pedagógusok felkészültségét, a tanórán kívüli iskolai tevékenységeket, az iskolai és a kollégiumi körülményeket, a nem pedagógus dolgozók munkáját, a szülők és az iskola kapcsolatát, együttműködését, az információcserét. A kiértékelés évfolyamonként és az iskola egészére vonatkozóan is megtörténik.

- tantestületi klímateszt (kétévente): a klímateszt a szervezeti működést, az iskolavezetést és a tantestületen belüli kapcsolatokat, valamint az intraperszonális jellemzőket vizsgálja.

- iskolai diákönkormányzat "tanárvéleményezése" (kétévente): a diákok által készített felmérés a pedagógusok oktató-nevelő munkáját értékeli közvetlenül, diákszemmel. A kérdések érintik a tanár-diák viszonyt, a pedagógusok óratartásának szemléletét, hangulatát, módszereit, hatékonyságát. A pedagógusok egyénileg megismerik a diákok felmérésének eredményét, az összesítés szakmacsoportonként általános szempontok alapján is elkészül.

Kompetencia felméréseink:

- a szakközépiskolai osztályok körében a 9. és a 11. évfolyamon idegen nyelvi kompetenciákat (angol nyelvi) és digitális kompetenciát mérő feladatlapokat töltünk ki. A mérések eredményét beépítjük a tanmenetekbe, a tanítás-tanulás módszertani kialakításába.

A kérdőívek kiértékelését a minőségbiztosítási csoport segíti, a tapasztalatokat felhasználjuk a következő tanév tervezése során.

Programjainknak, versenyeinknek, eredményeinknek, szervezett eseményeinknek mindig igyekszünk nyilvánosságot biztosítani, az iskolai honlap, hírlevél, valamint a helyi média által.

Kapcsolatunk a tanulók és a szülők képviselőivel is folyamatos, szoros, igényeiket, elvárásaikat, visszajelzéseiket mindig figyelembe vesszük. A partnerközpontúság, a tehetséggondozó programban szereplőkkel való együttgondolkodás tehetséggondozó pontként is jellemezni fogja munkánkat

Munkastílus

Intézményesített elemek

[1] Fejlesztési feltételek kialakítása, javítása

- Nevelési értekezletek:

A tehetséggondozás célkitűzéseinek megfogalmazása, eszközrendszerének meghatározása, értékelés mérés rendszerének meghatározása.

- Szülői értekezletek, fogadó órák:

Feladata a tájékoztatás, a szülői támogatás megszerzése a tehetséggondozás folyamatához, külső inspiráló tényező.

- Egyéni konzultációk (pedagógus - szülő)

[2] Tehetséggondozás

- Tanórák: Középszintű és emelt szintű érettségire felkészítő foglalkozások szervezése, tudásszint szerint szervezett csoportokkal.

- Szakkör: Ismeretbővítő, mélyítő foglalkozások, a tantervek időkereteibe nem beilleszthető tananyagok átadására.

- Versenyfelkészítők: Ismeretbővítő, mélyítő foglalkozások, a tantárgyi versenyek tartalmaihoz kapcsolódó ismeretek átadására.

- Önismereti és tanulás módszertani foglalkozások: Osztályfőnöki órákon elvégzett felmérések alapján, tréningek szervezése, lebonyolítása.

- Pályaorientációs foglalkozások: Osztályfőnöki órákon elvégzett felmérések alapján, szakmaválasztás, továbbtanulási irányok személyre szabott. segítése.

- Neumann napok, tudományos előadások.

Nem intézményesített formák alkalmazása tanévenként, tanulói igények változásai szerint alakulnak. Felsorolás szerűen az alábbi megoldások közül lehet választani.

- Mentorálás.

- Egyéni szakmai foglalkozások (tanár - tanuló)

- Tanulmányi kirándulás

- Művészeti foglakozások szervezése (rajz, zene, …)

- Vetélkedők szervezése

- Sportrendezvények

- Közösségi programok szervezése, lebonyolítása

- Külföldi kapcsolatok ápolása, nyelvi ismeretek fejlesztéséhez