Menü megnyitása

Bonyhádi Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Széchenyi István Általános Iskola

Regisztrált Tehetségpont
Cím:
Rövid név:
Széchenyi István Általános Iskolai Tagintézmény - Bonyhád
Azonosító:
TP 130 003 894
Alapítás dátuma:
2012. március 21.
Minősítés:
regisztrált
Központi telefonszám:
0036-74-451933
Központi fax:
0036-74-550297
Központi email cím:
szechenyi-bh [at] freemail [dot] hu
Honlap:
Képviselő: 
0036-74-451933
szechenyi-bh [at] freemail [dot] hu
Kapcsolattartó: 
0036-74-451933
edbene [at] freemail [dot] hu
0036-74-451933
madom [at] freemail [dot] hu
+36 74 451933
gensler7 [at] gmail [dot] com
Szervezett programok: 
Az összes kinyitása

Mi teszi önöket alkalmassá a Tehetségpont megalakítására?

Bonyhád Város Önkormányzatának támogatásával iskolánk olyan felszereltséggel és épületi adottságokkal rendelkezik, képzési lehetőséget kínál az iskolaválasztóknak, mellyel a régióban kevés intézmény rendelkezik. Az oktatás körülménye széleskörű lehetőséget kínál a tehetséges tanulók felfedezéséhez és tehetségük kibontakoztatásához. A helyi tantervben meghatározott emelt óraszámok, csoportbontási lehetőségek és szakköri-, sportköri rendszer sikereinek és eredményének kulcsa a szakmai katalizátor: kollégáink felkészültsége, elhivatottsága és szakmai együttműködése. Tantestületünkben négy fő közoktatási szakértő dolgozik tanügyigazgatás, mérés-értékelés, minőségfejlesztés szakterületeken. Hat szaktanácsadó kolléga dolgozik a pedagógiai szakszolgálatok megbízásában.

Kiemelkedő szakmai tapasztalatokkal rendelkezünk, melynek területein eredményeket tudunk felmutatni:

I. Sport:

- Emelt szintű úszásoktatás (1-4 évfolyamon heti két óra, 5-6 évfolyamokon heti egy óra) a mindennapos testnevelés keretében (heti 5 óra, órarendben rögzített testnevelés óra). A legtehetségesebb úszóink a tanórák mellett a versenyekre a Perczel Mór DSE délutáni sportfoglalkozásain készülnek fel.

- Emelt szintű testnevelés a tantervi követelmények emelt szintű tananyagtartalmára épül. A legtehetségesebb tanulók foglalkoztatása testnevelő tanárok közreműködésével párhuzamos tanórák szervezésével minőségi bontásban történik.

- A kiemelkedő sporteredmények az emelt szintű oktatási formák mellett a sokszínű sporttevékenységek együttes hatására alakultak ki: röplabda, atlétika, szertorna, labdarúgás, kosárlabda és a művészetoktatás társas tánc tagozati szakmunka.

II. Nyelvoktatás:

- Emelt szintű angol- nyelvoktatás 1-8 évfolyamokon csoportbontással. Első-harmadik évfolyamokon heti két, a további évfolyamokon heti öt tanítási óra emelt szintű tananyaggal és követelményekkel.

Informatika:

- A legfogékonyabb korban, már az első osztálytól 1-3. évfolyamon logikai matematika - informatika tananyagtartalmak oktatása. ("Intézményi Jó gyakorlat"). Felsős tanulóink 40 %-a a nyolcadik évfolyam végére ECDL vizsgát tesz.

Iskolánk a Comenius 2000 program kapcsán nyitott a közoktatást érintő pályázati projektek felé. Ennek eredményeként a HEFOP (3.2.1 TIOK), BGR, RKPSZ, TÁMOP (3.1.4 és 3.2.2) programok keretében kollégáink 80 %-a vett részt a központilag szervezett továbbképzéseken. Bonyhád város fejlett közoktatási rendszere is biztosított olyan belső képzési hátteret, melynek eredményeként a tehetséggondozás területén is szakmai továbbképzéseken gyarapítottuk tudásunkat (Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium). A pályázatok kistérségi és régiós együttműködések következményeként olyan szakmai partnerkapcsolatot építettünk ki és működtetünk, mely a szakmai együttműködés mellett a kistérségi tanulói versenyeztetést is biztosítja nyolc éves hagyománnyal és gyakorlattal: Völgység Iskolaszövetség - kistérségi rajzpályázat, negyedikes tanulók tanulmányi versenye, kistérségi szavalóverseny. Iskolaépületünkben működik a városi uszoda, melynek köszönhetően városkörnyéki, és megyei diákolimpiai verseny szervezésében szereztünk 20 éves tapasztalatot.

Alkalmasságunk és elhivatottságunk bizonyítékai:

- A Völgység Iskolaszövetség bázisintézménye vagyunk és szervezzük a kistérségi szakmai együttműködést és tanulmányi versenyeket 2003-tól.

- Kistérségi pont vagyunk 2009-től.

- 2010 szeptemberétől a megszűnt BONI Arany János Egységes Iskola valamennyi kiemelkedő szakmai tevékenységének örökítése és folytatása.

Tehetséggondozásunk mérhető eredményei:

- Országos testnevelési pontrangsor VI. helyezése. (BONI sporteredmény)

- Úszás és röplabda sportágakban országos I-VI. helyezése

- Szónoklat és versmondás országos I-VI. helyezés (nyolc éve folyamatosan fenntartott eredmény)

- A Völgység Iskolaszövetség és Kistérségi pont szerepkörben évi két-két alkalommal szakmai továbbképző programok szervezése

- Iskolai éves naptár készítése a legtehetségesebb tanulói osztályrajzokkal.

A Tehetségpont tervezett hatóköre és együttműködései

- Célunk, hogy elsősorban intézményünkben, valamint városunkban a jövőben minél több gyermek kerüljön be egyfajta tehetségfejlesztő programba (művészeti, sport, illetve tanulmányi területen). Szeretnénk, ha a tehetség felderítése és fejlesztése sokirányú, magas színvonalú lenne. Tehetséges diákjainknak szeretnénk a lehető legtöbb lehetőséget megadni. Az emelt szintű tanterv, a tudásszint szerinti csoportbontás mellett a kiemelkedően tehetséges, érdeklődő diákoknak szakköröket, egyéni foglalkozásokat, szakmai táborokat szervezünk. Ösztönözzük diákjainkat, hogy vegyenek részt tanulmányi, művészeti illetve sportversenyeken.

- Tehetségpontunk hatókörét kistérségi szinten is folytatni kívánjuk.

Koordinálni, tájékoztatni szeretnénk a tehetséggondozás iránt érdeklődő pedagógusokat, szakembereket.

Részt kívánunk venni a tehetséggondozással kapcsolatos eseményeken, tanácskozásokon, továbbképzéseken.

Folyamatosan keressük és tartjuk az együttműködést a kistérség többi tehetségpontjaival.

A Tehetségpont elsősorban a bonyhádi kistérség területén található oktatási intézmények tehetségfejlesztő munkáját kívánja elősegíteni, összehangolni. Ehhez a munkához igyekszik összegyűjteni azokat az intézményeket és szakembereket, akik tudásukkal, tapasztalataikkal, lehetőségeikkel erősíthetik a térségben folyó tehetséggondozó munka szakmai- módszertani tevékenységét. Hosszabb távon lehetőséget látunk egy - szülői szerepvállalással támogatott- egyesület létrehozására, és egyéb civil szervezetek bevonására is.

Évekre visszanyúló együttműködést ápolunk külföldi iskolákkal (német és angol).

A Tehetségpont specifikus és konkrét programjai

- Az alkalmasságunk és elhivatottságunk pont alatt felsorolt referencia programjainkat a továbbiakban is folytatni kívánjuk.

- Kistérségünkben olyan komplex ismeretekre és készségekre alapozott informatikai versenyt kívánunk bevezetni, amely csapatverseny során a tanulók informatikai, írásbeli kommunikáció és médiaismereteit alkalmazva felhasználják fel a tanulók a közismereti tantárgyak során tanult ismereteiket: magyar nyelv és irodalom, természetismeret, történelemből.

- Regionális alapműveleti matematika verseny.

- Városkörnyéki és megyei szintű úszó diákolimpiai versenyek.

Anyagi fenntarthatóság

Működésünk során építünk az iskolában működő civil szervezetek támogatására: Völgység Iskolaszövetség, Egyesület a Széchenyi István Általános Iskola Tanulóiért, Bontakozó Tehetségekért Alapítvány.

Külső források bevonására pályázatokat nyújtunk be: Többcélú Kistérségi Társuláshoz, Bonyhád Város Önkormányzatához, Tolna Megyei Közoktatás Fejlesztési Közalapítványhoz, országos kiíró szervezetekhez.

A jól működő partnerkapcsolatok támogatását élvezzük, további közös programok megvalósítását kezdeményezzük: Eötvös Pedagógiai Szakszolgálat, Apáczai Kiadó, "KONTAKTUS" Dél-dunántúli Regionális Közoktatási Hálózat Koordinációs Központ szervezetekkel.

Pedagógiai és pszichológiai szakmai alapok és háttér

Célunk, hogy tanulóink kreatívan - önállóan is - képesek legyenek tudásuk bővítésére, fejlesztésére. Ismereteik nyitottak és alkalmazhatóak legyenek hétköznapi életükben, továbbtanulásukban egyaránt. Célunk az esélyegyenlőség megteremtése. Szeretnénk megvalósítani, hogy tanulóink ismereteik, kommunikációs készségeik birtokában - tudatosan és igényesen élő, feladatokat vállaló, teljesítő, egymást segítő emberek legyenek. Olyan belső iskolai légkört kívánunk kialakítani, ahol tanár, diák egyaránt jól érzi magát.

Konzultálunk az iskolánkba beíratott első osztályos tanulók óvónőivel a korai tehetségazonosítás reményében.

Bízunk az alsó tagozatos tanítók általános pedagógiai-pszichológiai ismereteiben, gazdag módszertani eszköztárukban, odafigyelésükben és szociális érzékenységükben. Fontosnak tartjuk az első évfolyamon az őszi időszakban végzett DIFER mérést.

Számítunk iskolánk szakembereire (fejlesztő pedagógusok, iskolapszichológus, mentálhigiénés szakember, tehetséggondozásban jártas felső tagozatos szaktanárok) az énkép, önkép, önismeret fejlesztésében, a tanulásmódszertan eredményes elsajátításában. Szeretnénk a tehetségek felkutatása és azonosítása után egy adatbázist létrehozni és működtetni. A hatásvizsgálat elvégzése után fejlesztési területeket, célokat és eszközöket meghatározni.

Együttműködünk volt tanítványainkkal és támaszkodunk tapasztalataikra és segítőkészségükre. (nyomkövetés)

Szakemberek névsora:

A szakemberek szakmai hozzáértésének forrása: legalább öt éves helyi szakmai tapasztalat, magas színvonalú szakmai tudás, kiemelkedő módszertani kultúra, gazdag módszertani eszköztár és motivációs bázis, folyamatos szakmai megújulás igénye.

SZAKEMBEREINK - VÉGZETTSÉG

- Salamon Éva - pszichológus

- Somogyváriné Csoboth Rita - gyógypedagógus, mozgásterapeuta

- Hütterné Kasper Enikő - mentálhigiéné szakos tanár, gyermekvédelmi fel.

- Gulyás Péter - testnevelő

- Puha Jenő - testnevelő

- Kocsis Gáborné Lamberti Judit - informatikát tanító, mentor

- Ficsor Tamásné - informatika szakos tanár

- Szabó Béláné - közoktatási szakértő, mentor

- Somogyi Jánosné - közoktatási szakértő, szaktanácsadó, mentor

- Adorján Gyöngyi - közoktatási szakértő

- Zobik Anikó - közoktatási szakértő

Eredményesség és hatékonyság

A regisztrációs lap kitöltése az intézményünkben működtetett tehetséggondozás helyzetelemzésén alapszik. A bemutatott munkaformák és versenyek további fenntartására, hatékonyságának és területi kiterjesztésének növelésére törekszünk:

- Kistérségben meghirdetett szakkörök működtetését.

- Tanévenként minimum 2 alkalommal a tehetséggondozásban szerzett módszertani tapasztalatok és feladatok átadására, (tapasztalatcserére alapozott előadás) work-shop vagy tréning szervezése a kistérségi kollégák számára.

- A tehetséggondozás és felismerés területeket érintő továbbképzésekre iskolázzuk be kollégáinkat.

- Céltudatosan keressük az országosan jól működő gyakorlatok megismerésére, és bekapcsolódunk az országosan meghirdetett tehetségpontként működő civil szervezetek programjaihoz.

Munkastílus

Iskolánkban három civil szervezet működik, melyeknek kuratórium és vezetőségi tagjai a szülők és külső támogatók mellett iskolánk dolgozói. A vezetőségek összetételébe tudatosan törekszünk a partnerek képviseletére. A jó működtetés kialakításában személyes kapcsolattartásra és csapatmunkára építünk.

A városi közművelődési intézményekkel - múzeum, művelődési ház, városi könyvtár és zeneműtár- támogató, partneri viszonyt építettünk ki, melyek szakmai együttműködésen alapszanak, közös pályázatok, éves programok. A sikeres, egymást kölcsönösen segítő programok megvalósítására kapcsolattartó személyeket bízunk meg feladatokkal.

Nyitottan fogadjuk valamennyi célunk elérését támogató tantestületi és városi, térségi szervezet részéről érkező kezdeményezést. Együttműködést keresünk a megyében és régióban tehetségpontként működő intézményekkel, civil szervezetekkel.