Menü megnyitása

Pipacsvirág Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola

Regisztrált Tehetségpont
Cím:
Rövid név:
Pipacsvirág Általános Iskola
Azonosító:
TP 140 003 996
Alapítás dátuma:
2012. április 25.
Minősítés:
regisztrált
Központi telefonszám:
0036-26-572096
Központi fax:
0036-26-572096
Központi email cím:
iskolaigazgato [at] telki [dot] hu
Honlap:
Kapcsolattartó: 
0036-26-572096
0036-26-572096
0036-26-572096
iskolaigazgato [at] telki [dot] hu
Az összes kinyitása

Mi teszi önöket alkalmassá a Tehetségpont megalakítására?

Az elmúlt tanévben órarendi keretek között bevezettük a logika és sakk órákat órarendi keretek között.

A logikát kis létszámú csoportokban (bontott csoportban) tanuljál a gyerekek.

A sakkal heti két órában szintén órarendi keretek között foglalkoznak diákjaink.

A foglalkozások indítása előtt szakember mérte a gyerekek képességeit négy különböző területen.

Tapasztalataink szerint az említett foglalkozások fejlesztőleg hatnak a lemaradozó tanulók esetében, a tehetséges diákokat tekintve pedig igen jelentős a tehetséggondoz hatásuk.

Az alsó tagozatos által szerzett "tudást" a felső tagozaton három irányban fejlesztjük tovább:

- humán,

- reál,

- művészeti.

Számos intézmény érdeklődik a fent említett programunk iránt, így rendszeresek intézményünkben az óralátogatások, bemutatóórák.

Az elmúlt tanévben referenciaintézmény lettünk.

A Tehetségpont tervezett hatóköre és együttműködései

Egyelőre intézményi szinten gondolkodunk, ám a jövőben szeretnénk nyitottá válni az érdeklődők számára.

Idén május 25-én a sakkoktatással kapcsolatos szakmai napot szervezünk, ahová számos iskolaigazgatót, érdeklődő pedagógust meghívunk.

A jövőben tervezzük egy komplex tehetséggondozó csapatverseny megrendezését is.

Természetesen pedagógusaink nyitottak, és szívesen vesznek részt más tehetségpont által szervezett rendezvényen, továbbképzésen.

A Tehetségpont specifikus és konkrét programjai

- logikaoktatás,

- sakkoktatás,

- komplex természettudományos képzés

- kreatív írás,

- angol nyelvi tehetséggondozás,

- rajz vizuális kultúra,

- sakk -nap,

- angol nyelvi témanap,

- "Tavaszi szél" versíró pályázat,

- Nyílt napok,

Komplex tehetséggondozó csapatverseny ( kistérségi-járási szinten)

Anyagi fenntarthatóság

A foglalkozások finanszírozása egyrészt önkormányzati forrásból, pályázatokon elnyert forrásból, összegekből, szülői és alapítványi támogatásokból fedezzük.

Tervezzük egy olyan (teljes alsó tagozatra kidolgozott) "MATTIKA" tanterv megvalósítását, (a hozzátartozó módszertani tanári segédkönyvvel együtt) melyet akkreditálni szeretnénk, és erre képzést építenénk. A befolyt képzési összeg egy részét a tehetségpont fenntartására fordítanánk.

Pedagógiai és pszichológiai szakmai alapok és háttér

- A tehetséggondozó programban résztvevő kollégák továbbképzése az alábbi keretek között: 30 órás tehetségazonosító, tehetség felismerő képzés) pl: ELTE PPK, valamint négy féléves tehetségfejlesztő szaktanácsadó képzés ELTE PPK,

- Együttműködés Dr Dúró Zsuzsanna tehetségpont vezetővel, (SZTE tanára, tehetségkutató)

- Együttműködés a SOTER line továbbképző központtal, (Fogarasi Gabriella oktatásszervező, közoktatási szakértő)

- Együttműködés a MTA-SZTE Képességfejlődés Kutatócsoporttal (Dr Csapó Benő mérés értékelés kutatócsoport vezetője)

- Együttműködés a Budaörsi Nevelési Tanácsadóval,

Eredményesség és hatékonyság

I) - A tehetséggondozó műhely tehetségazonosító munkájának, valamint a beválogatás módszereinek bemutatása:

Mérőeszközként az intelligencia mérésére a Raven-féle nonverbális intelligenciateszt színes gyermekváltozatát használtuk, hiszen ez a legmegfelelőbb az első-harmadik osztályosok nonverbális intelligenciájának mérésére.

A kreativitás vizsgálatára a Torrance-féle kreativitásteszt körök-, illetve képbefejezés altesztjeit alkalmaztuk.

A motiváció vizsgálatára az "Elsajátítási motiváció" kérdőív szolgált, mely egy 45 kérdésből álló, ötfokú Likert-skálát tartalmazó teszt. Ezt pedagógus, illetve szülő töltötte ki.

Mind az intelligencia-, mind a kreativitástesztet egyénileg vette fel a vizsgálatot végző szakember a gyerekekkel. Az intelligencia mérésére gyerekenként max. 30 perc állt rendelkezésre, a kreativitástesztek esetében a gyerekek maguk döntötték el, mikor találták késznek a feladatvégzést.

A fentiek mellett figyelembe vettük a gyerekek matematika eredményeit és a tanítók véleményét is.

II) - A tehetséggondozó tevékenység módszertanának általános bemutatása:

A tanórai és a tanórán kívüli tehetséggondozás alapfeltételének tartjuk a nyugodt, szeretetteljes égkört, melyben a gyermek személyisége megerősítést kap. A foglalkozások igazodnak a gyermek egyéni igényeihez, érdeklődéséhez, fejlettségéhez. Egyes alkalmakkor a pedagógusok törekszenek a speciális képességek fejlesztését is szem előtt tartani.

A tehetséggondozás által a komplexitás elvét követjük. A gyerekek dolgoznak egyénileg, párban és csoportban egyaránt. A feladatok és a tevékenységi formák jellege lehetőséget ad a differenciálásra.

A matematikai logika fejlesztése játékos formában történik. A felhasznált eszközök között számos logikai és táblajáték szerepel. Kiemelten fontosnak tartjuk a sakk szerepét a logikai gondolkodás fejlesztése terén. (Erről később bővebben szó lesz.)

Alkalmazzuk a "mélységben tanulás" elvét, mely elősegíti a tantárgyközi gondolkodást, és a matematikát az életben alkalmazható tudománnyá "varázsolja".

Igyekszünk megtalálni azokat a tanulás módszertani fogásokat, melyek nem csak a gyermekek tehetségének kibontakoztatására vannak jó hatással, hanem segíti őket a döntéshozásban, valamint abban, hogy vállalják a döntésük következményeit.

Ezen a ponton is kapcsolódik a tehetséggondozásban bevont sakkoktatás a témához. Dr. Dúró Zsuzsanna szavait idézem, amikor azt írom, hogy a sakk becsületességre, a következmények vállalására, önuralomra, helyzetértékelésre, gyors megítélésre és döntésre, felelősségérzetre, versenyszellemre, a versenytárs tiszteletére, kitartásra, önbizalomra, a kudarcok elviselésére, lényeglátásra, barátságra, rendszeres és pontos munkavégzésre, fegyelmezett viselkedésre, a szabályok, normák és törvények tiszteletben tartására NEVEL.

Mindezek mellett FEJLESZTI az analizáló és szintetizáló képességet, emlékezőtehetséget, elvont (absztrakt) és logikus gondolkodást, a megosztott figyelem képességét, produktív képzeletet, összefüggések felismerésének képességét, a gondolkodás divergens (széttartó, több megoldást nyújtó) jellegét, az összpontosítás képességét, kreativitást, elvonatkoztatási és általánosítási képességet, problémaérzékenységet, kombinatív képességet, a módszeres és hatékony gondolkodást, a tanulási képességet.

MEGTANÍT arra, hogy tanulás nélkül nem lehet fejlődni, hogy az ellenfelet nem szabad lebecsülni, hogy nehéz vagy kritikus helyzetekből is ki lehet jutni, hogy egyes probléma-szituációkra számos megoldást lehet találni, hogy nem szabad a harcot az első sikertelenségnél feladni, hogy a problémamegoldást ismételten újra kell kezdeni, hogy a vereséget is el kell viselni, hogy a szabályokat kötelező módon be kell tartani.

Az alsó tagozaton törtnő tehetséggondozás folytatásaként a felső tagozaton három irányban lehet "továbbhaladni".

1) - Humán műveltség

2) - Reáltudományok

3) - Művészetek.

Munkastílus

A foglakozások többnyire tantermi keretek között zajlanak. Esetenként a diákok az informatika szaktantermet és az iskolai könyvtárat is igénybe veszik.

Vannak olyan foglalkozások, amikor a csoportmunka kerül előtérbe, és manuális foglalkozás is folyik. Ebben az esetben az iskola ebédlőjét találtuk a legalkalmasabbnak erre a célra.

A foglalkozásokat a témának "megfelelő" pedagógus tartja.

A foglalkozások fejlesztési céljai és feladatai:

- Tájékozódás térben, időben és a környezet mennyiségi viszonyaiban

- A megismerő tevékenységek fejlesztése különös tekintettel a tapasztalt élményen keresztül történő megismerésre. Kiemelt cél a képzelet, a memória (rövid és hosszú távú) a gondolkodás, az ismeretek rendszerezésének fejlesztése,

- Az ismerethordozók használata a problémamegoldásban

- Probléma felvetés, kezelés, megoldás

- A kreativitás fejlesztése alkalmazva az öntevékeny alkotást

- Szempontrendszer szerinti struktúrák felépítése, létrehozása, szabálymegfogalmazás, szabálykövetés, alkalmazás

- Természettudományos kommunikáció, (a matematika, logika, sakk kommunikációs rendszere)

- Személyiség fejlesztés, megerősítés (kommunikáció, együttműködés, motiváltság, önismeret, önértékelés, önszabályozás)

A foglalkozásokon alkalmazott módszerek:

- egyéni munka (homogén feladatmegoldás, problémafelvetés és különböző nehézségű, stílusú feladatok egyéni feldolgozás- differenciálás)

- páros munka

- csoportmunka

- kooperatív technikák alkalmazása

- projekt módszer,

- portfólió készítése (pl. mélységben való tanulásnál)

- versenyhelyzetek,

- kör-tréning (4-5 csoportban dolgoznak a gyerekek, minden csoport más feladatot old meg. Bizonyos időnként "egy asztallal odébb ül a csoport")

- bemutatók, prezentációk

- kísérlet

Eszközök

Nagyon sok eszközt a pedagógus készít el. Ezeken kívül:

- Táblás játékok,

- Logikai játékok,

- Sakk,

- Mindenféle természetes és mesterséges anyag,

- Logikai feladvány,

- Kirakós és memória játék,

- Kártyák,

- Logi-sztorik,

- A "gondolkodó fal",

- Színes tudak,

- Logikai készlet,

- Festék, színes ceruza, filctoll,

- Dobókockák,

- PC

- Projektor

- Magnó, CD lejátszó

A fenti foglakozások, módszerek nem igényelnek hivatalszerű, bürokratikus működést. Az iskolai élet részeként funkcionálnak.