Menü megnyitása

Márton Áron Gimnázium

Regisztrált Tehetségpont
Cím:
Rövid név:
MÁG
Azonosító:
TP 170 000 936
Alapítás dátuma:
2010. december 3.
Minősítés:
regisztrált
Központi telefonszám:
0040-266-312444
Központi fax:
0040-266-312444
Központi email cím:
mag_suli [at] yahoo [dot] com
Honlap:
Képviselő: 
0040-266-312444
mag_suli [at] yahoo [dot] com
0040-744-914574
vargaigi [at] yahoo [dot] com
Kapcsolattartó: 
0040-745-363376
Az összes kinyitása

Mi teszi önöket alkalmassá a Tehetségpont megalakítására?

Tehetségpontunk munkája a csíkszeredai Márton Áron Gimnázium (hivatalos nevén Márton Áron Elméleti Líceum) alaptevékenységét egészíti ki, az ebben az iskolában folyó oktató-nevelő munkára épül. Intézményünk küldetésnyilatkozata, pedagógiai programja, hagyományai és az iskolarendszerben elfoglalt helye alapján megkülönböztetett figyelmet szentel a tehetséggondozásnak, a felsőfokú oktatásba való bejutásra való felkészítésnek. Egy frissen összeállított kimutatás szerint 1990. és 2010. között iskolánk 452 tanulója vett részt a hivatalos középiskolai tantárgyversenyek ("olimpiászok") országos döntőin, összesen 19 tantárgyból(tehát évente átlagosan 21 tanuló). E diákok közül minden harmadik (155 tanuló) valamilyen díjban részesült: 18 első, 21 második, 26 harmadik díjat, valamint 79 dicséretet és 11 különdíjat értek el. Iskolánk erős pontjai, a tantárgyak tekintetében a természettudományok (fizika, kémia, biológia), a matematika, valamint a magyar irodalom, az idegen nyelvek (német és angol nyelv), az informatika és a társadalomtudományok voltak. Ezenkívül mindjárt a rendszerváltás után bekapcsolódtunk azokba a magyarországi tanulmányi versenyekbe, vetélkedőkbe is, amelyeken a határon túli magyar diákok is részt vehetnek, igen szép eredményeket érve el(lásd a 3. pontnál részletesebben is). Tanulóink szép számban vesznek részt a tudományos diákköri konferenciákon (TUDEK, a TUDOK erdélyi megfelelője), ugyanakkor iskolánk maga is kezdeményez és szervez tehetséggondozó versenyeket matematikából, természettudományokból, magyar irodalomból és évente megrendezzük több szakosztályban a diákok pályázati dolgozatainak ülésszakát is.Az utóbbi években iskolánk két izben adott otthont az Erdélyi Magyar Középiskolai Matematikaverseny döntőjének(2002.-ben és 2007.-ben) , de feltétlenül meg kell emlitenünk az országos hatókörű Alternativ Irodalmi Versenyt, amelyet iskolánk magyar irodalom szakos tanárai szerveztek meg Szovátán 1995 és 2008 között, illetve a Magyar Nukleáris Társaság által meghirdetett Teller Ede Centenáriumi Pályázaton való részvételünket is 2008-.ban (III.dij).Tevékenységünkbe, eredményeinkbe jó betekintést nyújt iskolánk honlapja (www.mag.ro), illetve évkönyveink és más kiadványaink. A Márton Áron Gimnázium számára jelentős előnyt jelent a nagy merítési bázis és a rendszeres túljelentkezés a középiskolai felvételin, de a fiatal, szakmailag jól felkészült, tehetségbarát pedagógiai hitvallást követő tantestület is.

A Tehetségpont tervezett hatóköre és együttműködései

Tehetségpontunk hatóköre kistérségi jellegű, és Hargita megye keleti részére, a Csíki-medence településeire terjed ki, ami hagyományosan iskolánk vonzáskörzetét is jelenti egyben. A működésünk alapját a Márton Áron Elméleti Líceum, mint oktatási intézmény és a Márton Áron Gimnáziumi Alapítvány, mint jogi személyiséggel rendelkező civil szervezet közötti együttműködés képezi, mivel ez utóbbi - alapító okiratának és alapszabályzatának megfelelően - kimondottan a tehetséggondozás anyagi feltételeit igyekszik előteremteni, míg az iskola a szakmai hátteret, a személyi feltételeket és az általános szervezési keretet biztosítja a Tehetségpont számára. Ami a szakmai kötődéseket illeti, iskolánk tanárai szoros munkakapcsolatokat építettek ki egyrészt térségünk általános iskoláival, másrészt pedig számos felsőfokú oktatási intézménnyel , mint például a kolozsvári Babeº-Bolyai, a marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti, valamint a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem (beleértve a nagyváradi Partium Keresztény Egyetemet is). Ebben a vertikumban (általános iskolák - középiskola - egyetemek) számos tehetséggondozó program, verseny, pályázat és tanfolyam részesei és lebonyolítói voltunk és vagyunk. Ugyancsak partneri kapcsolatokat kívánunk fenntartani a Hargita Megyei Tanfelügyelőséggel is, többek között a pedagógus-továbbképzés, a hivatalos tantárgyversenyek, ösztöndíj-programok valamint a minőségbiztosítás terén, amely főként a hatásvizsgálatok szempontjából lehet hasznos a tehetségpont számára. Tehetségpontunk társadalmi beágyazottságának biztosítása érdekében egyrészt az iskolafenntartó önkormányzat, másrészt pedig a szülői szerveződések és a helyi sajtó megnyerése is fontos célunk, ilyen értelemben jó előzményekkel, kapcsolati és bizalmi tőkével rendelkezünk. Kitüntetett stratégiai partnerként számítunk három intézményre, ezek: Csíkszereda Polgármesteri Hivatala, a Hargita Megyei Ipari és Kereskedelmi Kamara és a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége.A horizontális együttműködés jegyében közös programokban állapodtunk meg egy anyaországi működő Tehetségponttal-Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium- és bekapcsolódtunk a nemrég alakult Erdélyi Tehetségsegitő Tanács (ETT) munkájába is.

A Tehetségpont specifikus és konkrét programjai

Komplex módon funkcionáló Tehetségpontot kívánunk létrehozni a logikai - matematikai, természettudományi és a nyelvi - irodalmi tudásterületeken. Ami a konkrétumokat illeti, matematikából évek óta működik egy tehetséggondozó szakkör, amely a jelenlegi tanévben az Oktatásért Közalapítvány (OKA) támogatását is élvezi a határon túli tehetségműhelyek támogatására kiírt pályázat elnyerésének köszönhetően. Ennek keretében 2010. október 9-én került sor a Tehetségnap matematikából nevű rendezvényre, és folyamatosan, heti rendszerességgel folynak a tehetséggondozó foglalkozások is . A tanév folyamán a szakkör céljai között szerepel a részvétel a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó versenyen, a Nemzetközi Magyar Matematika Versenyen, a Zrínyi Ilona, a Kenguru, a Gordiusz versenyeken és a hivatalos matematika tantárgyversenyen.

Fizikából az V - VIII. osztályosok részére az Öveges József, a IX - XII. osztályosoknak pedig a Vermes Miklós fizika versenyek körzeti szakaszát tervezzük megszervezni, készülve az erdélyi és a magyarországi döntőn való részvételre is. 2011 május elején részt veszünk a Hauer Erich Emlékversenyen a dévai Téglás Gábor Szakközépiskolában és természetesen az országos tantárgyversenyen is, valamint több alternatív fizikaversenyen( Schwarcz Gyula Emlékverseny - Nagyvárad, Evrika verseny - Brãila).

Kémiából a szakkör megrendezi a Hevessy György és az Irinyi János versenyeket (V - VIII. illetve IX - XII. o. részére), a körzeti szakaszt mindig a Márton Áron Gimnáziumban és részt szoktunk venni az erdélyi döntőn Kolozsváron, valamint a Kárpát-medencei döntőn Magyarországon.

Fizikából és kémiából minden évben megrendezzük a Mi-csoda a sátorban? Érdekes kísérletek fizikából és kémiából elnevezésű rendezvényt, amelyre jövőre 2011. május 26.-án kerül majd sor.

Biológiából két fontos vetélkedőre lesz alkalom: a Kitaibel Pál biológiai és környezetvédelmi vetélkedőre (helyi, erdélyi és magyarországi szakaszokkal), valamint az oxfordi Sebestyén Péter professzor által támogatott Ramon y Cajal pályázatra, a Szentendrei Móricz Zsigmond Gimnáziummal közösen.

Magyar irodalomból 2010. november 26 - 28. között Szegeden sokadszorra veszünk részt a Baka István versenyen.Jövő évben, 2011. áprilisában lesz az IKV (Irodalmi Kreativitás Verseny) döntője Szovátán a Teleki Oktatási Központban , amit helyi és megyei szakasz előz meg, amelyek helyszíne a mi iskolánk lesz. Magyar irodalmi tehetséggondozó tábort tervezünk a 2011. évi húsvéti szünidőben, egy közeli erdei iskolában.

Idegen nyelvekből a Nyelvész Kenguru és az ECL nyelvi versenyekre felkészítő tehetséggondozó foglalkozások, valamint az Európa Parlament Euroscola pályázatán való részvétel szerepel a tervek között (ennek nevezési határideje 2010. október 30.).

Informatikából 2010. november 11-én rendezzük meg a Nemes Tihamér verseny helyi szakaszát és remélhetőleg lesz résztvevőnk az erdélyi, illetve a magyarországi döntőn is.

Valamennyi említett tantárgyból foglalkozunk egyrészt tudományos diákköri szakmunkák irányításával (a TUDEK 2010. évi rendezvényére november 27-én kerül sor), másrészt pedig készülünk az iskolai szintű tudományos diákülésszakra is, amelyre 2011. május végén kerül majd sor. Szintén a jövő évben, az első májusi hétvége környékén kerül megrendezésre Marosvásárhelyen a Bolyai Farkas Liceumban az erdélyi magyar tannyelvű középiskolák tanulmányi versenyére valamennyi fontos tantárgyból(küldöttségünk tavaly a második helyet szerezte meg harmincegynéhány résztevő iskola között).Végül, de nem utolsó sorban a magyar EU-elnökség jegyében, a Magyar Köztársaság csikszeredai Konzulátusával együttműködve szeretnénk bekapcsolódni az európai Tehetségnap eseményeibe is, ugyancsak a jövő esztendő folyamán.

Anyagi fenntarthatóság

A Tehetségpont anyagi fenntarthatóságát négy pillér biztosíthatja: az "anyaiskola" kooperatív viszonyulása, a fenntartó megértő támogatása, a Tehetségpont működéséhez szükséges pénzügyi műveleteket "befogadó" Márton Áron Gimnáziumi Alapítvány hajlandósága és a folyamatos forrás-bővítő pályázás. Meghatározó szerep hárul a helyi tényezőkre (önkormányzat, iskolavezetés, tanfelügyelőség), hiszen ezektől függ a tehetséggondozáshoz szükséges logisztika biztosítása, de a humán erőforrások motiválása is. Bár fontos a családi háttér megnyerése a tehetségígéretek kibontakoztatásához, ennek anyagi terhei semmiképpen sem háríthatók át a családokra. A Tehetségpontot megállapodások, szövetségek közép- és hosszútávú rendszere tarthatja fenn a már felsorolt érdekeltek, szereplők jól működő partnerségei révén. A külső támogatások - így a regionális vagy nemzeti szintű Tehetségsegítő Tanácsok forrásai - csak egyes konkrét, specifikus programok jobb lezajlását biztosíthatják, magát a Tehetségpontot a helyi faktorok , az elkötelezett pedagógusok és mecénások fogják éltetni és továbbvinni a jövőbe.

Pedagógiai és pszichológiai szakmai alapok és háttér

A Tehetségpontot a Márton Áron Gimnázium tanárai hívják életre és ők is működtetik non-profit alapon.Gyakorló pedagógusokról lévén szó, rendelkeznek a szükséges pedagógiai és pszichológiai képzettséggel, ugyanakkor az iskola jellegéből adódóan komoly jártassággal és tapasztalatokkal bírnak a tehetséggondozás területén is. Nemcsak rendszeresen és hosszú ideje tartanak tehetséggondozó foglalkozásokat, de többen közülük tankönyveket is írtak, szakmai elismerésben részesültek, tagjai a tantárgyukkal kapcsolatos megyei és országos szakbizottságoknak (módszertani, tantervfejlesztő, tétel-összeállító, vizsga-bizottságok stb.). A tervezett Tehetségpont működését az iskola 45 fős tantestülete egészében támogatja, az egyes specifikus programok megvalósításában kiemelt szerepet vállaltak az iskola és az Alapitvány vezetői (Varga László és Juhász-András Réka), valamint a pedagógus-munkaközösségek vezetői, illetve az egyes tantárgyak képviselői: matematikából Csapó Hajnalka, fizikából Halász Gyöngyi, kémiából Oltean Éva, biológiából Barta Mónika, angol nyelvből Kolozsváry Katalin, magyar irodalomból Csutak Judit és Borsodi László, informatikából Csomós Róbert. Támogatja a Tehetségpontot Szász-Heron Amália-Kinga iskolapszichológus is, aki szintén az iskola főállású alkalmazottja és komolyan érdeklődik a tehetséggondozással összefüggő pszichológiai kérdések iránt. Több egyetemi tanár vállal szerepet a Márton Áron Gimnázium tehetségsegítő tevékenységében, mint például dr. András Szilárd Károly adjunktus, Kolozsvár, Babeº-Bolyai Tudományegyetem, Matematika-Informatika Kar, Alkalmazott matematika tanszék, iskolánk volt tanítványa - középiskolás kora óta foglalkozik tehetséggondozással (középiskolásként diáktársainak tartott matematika szakköröket, ennek a szakkörnek a tagjaiból neves matematikusok, matematika tanárok kerültek ki). Számos matematikaverseny bizottságának tagja, elnöke (Erdélyi Magyar Matematikaverseny, Nemzetközi Magyar Matematikaverseny, Radó Ferenc Emlékverseny stb.). Tehetséggondozó táborok szervezője, előadója. Több európai projektben vett részt (pl. DQME II, PRIMAS) és több nemzetközi didaktikai illetve matematikai szaklapban publikált olyan dolgozatokat, amelyek alapja Erdély számos középiskolájában tartott szakköri tevékenység, illetve a tehetséggondozó táborok foglalkozásai. Középiskolai matematika tankönyvek szerzője. Másik volt tanitványunk Zsombori Gabriella ,a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem tanársegéde, számos matematikaverseny bizottságának tagja (Erdélyi Magyar Matematikaverseny, Nemzetközi Magyar Matematikaverseny, Radó Ferenc Emlékverseny stb.), tehetséggondozó táborok előadója.

Sikerült megnyerni az ügynek Barabási Albert Lászlót, a hálózatkutatás világhírű úttörőjét, iskolánk egykori tanítványát is, aki ma már a MTA tagja és évek óta bátorítja, támogatja a fizika iránt érdeklődő tanulóinkat.

Az iskola jelenlegi, aktív pedagógusain kívül rendszeresen bekapcsolódnak a tehetséggondozó tevékenységekbe olyan nagy szakmai tekintélynek örvendő nyugdíjas tanárok is, mint Sata Klára kémiatanárnő ,a Richter Gedeon Vállalat "Kémia Oktatásért" díjának tulajdonosa, illetve Nagy Antal fizikatanár, az Eötvös Lóránd Fizikai Társaság Fényes Imre díjának birtokosa.

A tervezett Tehetségpont kapcsolattartói tisztségét Csapó Hajnalka vállalta el, aki 2000-től a Gimnázium matematika szakos tanára. Számos matematikaverseny szervező bizottságának tagja (Romániai Országos Matematika Tantárgyverseny, Erdélyi Magyar Matematikaverseny, Nemzetközi Magyar Matematikaverseny, Radó Ferenc Emlékverseny stb.). Tehetséggondozó táborok szervezője, előadója, rendszeresen tart matematika szakköröket. Részt vesz a PRIMAS európai projektben,több középiskolai matematika tankönyv szerzője.

Eredményesség és hatékonyság

A tehetséggondozó munka eredményességét és hatékonyságát az egyéni tanulási utak nyomon követésével, pályakövetési vizsgálatokkal, a tanulmányi, vizsga- és a versenyeredmények rendszeres gyűjtésével és feldolgozásával, összehasonlításával kívánjuk felmérni és a tanulságokat levonva, növelni. A Márton Áron Gimnáziumban komoly hagyománya van a középiskolai évek kezdetén elvégzett tudásszint-felmérő vizsgálatoknak és a végzősök továbbtanulása monitorizálásának, a kiemelkedően tehetséges egykori diákokkal való kapcsolattartásnak is. A 3. pontnál felsorolt tanulmányi versenyek szintén jó támpontokat nyújtanak a tehetséggondozó munka hatékonyságának értékeléséhez, fejlesztéséhez, javításához.

Munkastílus

Egyrészt nagy hangsúlyt fektetünk a differenciálásra, az egyéni fejlesztésre, ezért a tehetséggondozó foglalkozások szervezésénél a kiscsoportos, ideális esetben az egyéni ("személyre szabott") munka az uralkodó. A tehetséggondozásban résztvevő diákok kreativitását változatos, interdiszciplináris jellegű programokkal igyekszünk fejleszteni, egy hollisztikus, személyiség-centrikus pedagógiai szemlélet jegyében. A különböző tehetséggondozó rendezvények a megszokott iskolai rendhez képest lazább, kevésbé kötött keretben folynak (pld. a tehetségtáborok) és a tantárgyspecifikus tevékenységeket mindig sport-, szabadidős és kulturális programokkal ötvözzük (színházi előadások, filmnézés, múzeumlátogatások stb.). Bevett gyakorlat a tanári csapatmunka, egy-egy tehetségígérettel lehetőség szerint több pedagógus is foglalkozik. A természettudományok esetében fontos a jól felszerelt egyetemi laboratóriumokhoz való hozzáférés, az ott elvégezhető kísérletek bemutatása. A tehetséggondozásban jelentős szerepe van a rugalmas időkezelésnek - a tehetségeknek és gondozóiknak speciális, az átlagostól eltérő munkarendet kell kialakítani. Ilyen szempontból fontos az iskola vezetőségének belátása és megértő jóváhagyása, a mentor-tanárok számára biztosított minél nagyobb mozgástér és támogatás.